Informacje na temat realizowanych inwestycji w okresie od 11 do 18 Marca 2022r.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) uprzejmie informuje, że w okresie od 11 do 18 marca 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
Poniżej wskazujemy zakres realizowanych robót budowlanych. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W rejonie ulic Dobrej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. W ulicy Widok i Jasnej kontynuowane będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, 11 Listopada, Wiosny Ludów, Wałowej, Wypoczynkowej i Woźniaka kontynuowane będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulic Śniegowej, Mroźnej i Szronowej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Zimowej, Chłodnej, Lodowej i Śniegowej prowadzone będą roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie skrzyżowania ulic Jana Samsonowicza i Juliana Fałata oraz w ulicy Walerego Goetla oraz ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (rejon budynku TAURON) oraz w parku im. Alojzego Budnioka, w kierunku osiedla przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego, prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów wykonywane będą roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót związanych z budową podziemnych zbiorników retencyjnych oraz budową sieci kanalizacji deszczowej.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kisa.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz obiektu – m.in. elewacyjne, wykończeniowe (gładzie, malowanie, układanie płytek), instalacyjne i drogowe (podbudowa pod kostkę oraz układanie kostki na ciągach pieszych, miejscach parkingowych i drogach dojazdowych), wykonywanie konstrukcji stalowej pod zjeżdżalnię oraz prace związane z technologią wody basenowej.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z montażem płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego, wykonywaniem wylewek na I piętrze, montażem kanałów wentylacyjnych w piwnicy, rozprowadzaniem instalacji elektrycznej oraz robotami nawierzchniowymi (podbudowy i układanie kostki).

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwają prace ziemne, zabezpieczenie zbiorników wodnych, wykonywanie próbnego uzdatniania gruntu. W chwili obecnej trasa rowerowa nr 103 nie jest przejezdna na całym odcinku z uwagi na kolizję z placem budowy. W najbliższym czasie poprowadzona zostanie droga alternatywna, która zapewni ciągłość trasy.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają prace związane z układaniem izolacji termicznej na stropie, nadmurowywaniem kominów, wymianą pokrycia dachu z blachy tytanowo – cynkowej. Fragment chodnika zarówno od strony ulicy Juliusza Słowackiego, jak i od strony ulicy 3 Maja został zajęty celem wykonania robót elewacyjnych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne na budynku, prace związane z izolacją cieplną strychu i roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Kontynuowane są również prace związane z montażem drenażu wokół budynku.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W obiekcie X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6 trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z dociepleniem przyziemi oraz z ociepleniem ścian nadziemnych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na Giszowcu kontynuowana będzie przebudowa układu drogowego, sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, budowa oświetlenia drogowego, prace na obiektach mostowych jezdni wschodniej ulicy Pszczyńskiej, przejściach podziemnych T-5B i T-5A. W dalszym ciągu prowadzone będą roboty drogowe na części skrzyżowania ulicy Kolistej, Karolinki, 73 Pułku Piechoty i łącznicy zjazdowej z ulicy Pszczyńskiej.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą roboty związane z rozbiórką konstrukcji przejścia pod rondem, budową kanalizacji deszczowej, przebudową ciepłociągu, budową kanału technologicznego oraz roboty konstrukcyjne. Nadal pozostaje zamknięte przejście pod rondem od strony Koszutki.

Na ulicy Tylnej Mariackiej kontynuowane będzie betonowanie fundamentów zespołu maszyn do parkowania. Przewidywane są ograniczenia w dojeździe na ulicę Tylną Mariacką.

W ramach budowy połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko w Katowicach będą prowadzone prace związane w wykonaniem nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej, rozpoczynając od ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego. W związku z tym na ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego, w kierunku centrum, wystąpią odcinkowe zamknięcia prawego pasa ruchu.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują nieznaczne utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mysłowicką do wiaduktu kolejowego. Ruch kołowy odbywa się bez utrudnień.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

W zakresie gospodarki ściekowej w Katowicach planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piwonii w rejonie numeru 26 oraz w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera bocznej.


WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

W obiekcie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 7 zakończyły się roboty budowalne. Trwa przygotowywanie czynności odbiorowych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W zakresie rozbudowy Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach trwają ostatnie roboty porządkowe.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności