Informacje na temat realizowanych inwestycji w okresie od 13 do 20 Maja 2022r.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 13 do 20 maja 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI 
INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W rejonie ulicy Dobrej i Błękitnej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ulicy Dobrej i ulicy Widok prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, Wiosny Ludów, Wałowej i Woźniaka kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Mroźnej i Szronowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Śniegowej i Mroźnej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych. Planowane jest również prowadzenie prac przygotowawczych do odtworzenia nawierzchni w ulicy Lodowej (na odcinku pomiędzy ulicą Szronową a Chłodną).

Prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa.

W rejonie ulic Jana Samsonowicza, Walerego Goetla, Juliana Fałata oraz Mruczka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej (od budynku nr 38 w kierunku sklepu SPOŁEM). W tym rejonie została zmieniona organizacja ruchu.

W rejonie ulicy Panewnickiej nr 254 kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W ulicy Bławatków prowadzone są roboty związane z odbudową konstrukcji drogi.

W rejonie ulicy Kazimierza Przerwy-Tetmajera (rejon budynku nr 23) oraz w rejonie ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego (rejon 225-223-221) rozpoczną się roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego oraz Skweru Gustawa Holoubka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB1.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz obiektu – m.in. elewacyjne i wykończeniowe (układanie płytek, malowanie), prace w zakresie saun, jak również montaże: podłogi na sali sportowej i sufitów podwieszanych. Rozpoczęto również montowanie zjeżdżalni. W zakresie robót drogowych trwa układanie kostki na ciągach pieszych, miejscach parkingowych i drogach dojazdowych w części południowej od strony budynku MOSiR-u.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z pracami elewacyjnymi (metoda lekka-mokra), wykonywaniem instalacji wewnątrz budynku i robotami wykończeniowymi. Trwają również prace nawierzchniowe (podbudowy i układanie kostki). Zakończono instalowanie masztów oświetleniowych boiska głównego.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie płyt dennych zbiorników retencyjnych, korytowanie pod drogę od ul. Bocheńskiego oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Rozpoczęto makroniwelacje terenu pod boiska treningowe wraz z osuszaniem zbiorników wodnych.

Roboty budowlane w VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 są wstrzymane w okresie od 27.04.2022 r. do 31.05.2022 r. z powodu państwowego egzaminu maturalnego odbywającego się w budynku szkoły.
Fragment chodnika od strony ulicy 3 Maja został zajęty celem wykonania robót elewacyjnych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z dociepleniem przyziemi, ociepleniem ścian nadziemnych oraz wykonywaniem ocieplenia na elewacji frontowej.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na zamkniętym skrzyżowaniu ul. Kolistej od strony Osiedla Giszowiec prowadzone będą prace związane z przebudową tarczy skrzyżowania – roboty związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej. Kontynuowane będą roboty związane z wykonywaniem nawierzchni drogowych na odcinkach DK86 i DK81, roboty brukarskie, przebudowa sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, budowa oświetlenia drogowego, prace na obiektach przejść podziemnych T-5A i T-5B.
W dalszym ciągu prowadzone będą roboty drogowe na odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku tymczasowego ronda – strona zachodnia oraz roboty związane z zabudową wysp kanalizujących na skrzyżowaniu ulic Kolista-Karolinki-73 Pułku Piechoty.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą roboty związane przebudową kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, budową kanału teletechnicznego oraz roboty konstrukcyjne. Nadal pozostaje zamknięte przejście pod rondem od strony Koszutki.

Na ulicy Tylnej Mariackiej będą prowadzone prace związane z przebudową układu komunikacyjnego, które realizowane są przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Przewidywane są ograniczenia w dojeździe na ul. Tylną Mariacką.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

  • od skrzyżowania z ulicą Bernarda Krawczyka do wjazdu na teren kopalni Wieczorek;
  • od skrzyżowania z ulicą Braci Woźniaków w kierunku ul. Mysłowickiej;
  • trwają prace związane z wykonaniem ściany oporowej przy wiadukcie nad autostradą A4.


WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM
INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową siaci kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy gen Józefa Hallera bocznej planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

INWESTYCJE KUBATUROWE
W ramach budowy drogi w rejonie ulicy Styczniowej 17 j-n i ulicy Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach planowane jest rozpoczęcie prac przygotowawczych do prowadzenia tych robót budowlanych.


WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ
INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
W ramch inwestycji połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko trwają czynności odbiorowe inwestycji.


WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI
INWESTYCJE KUBATUROWE
Zakończono inwestycję związaną z przystosowaniem pomieszczeń w budynku internatu do pełnienia funkcji węzłów sanitarnych dla uchodźców, z uwagi na nadzwyczajną sytuację związana z uchodźcami z Ukrainy, w budynku przy ulicy Techników 5 w Katowicach.

Wykonawca robót budowlanych zgłosił zakończenie prac dla X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6. Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W ulicy Piwonii w rejonie numeru 26 zakończyły się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności