INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 16 DO 23 WRZEŚNIA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 16 do 23 września 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W ulicach: Błękitnej, ks. Piotra Ściegiennego oraz Widok kontynuowane są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W obrębie osiedla Zimowego oraz ulicy Mroźnej (w rejonie numerów 62-68)  kontynuowane są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) oraz w ulicy gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie ulic Juliana Fałata oraz Walerego Goetlaprowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Bielskiej 1 prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Załęskiej prowadzone będą prace przygotowawcze do robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Koszalińskiej (od budynku nr 36 do 44 oraz od budynku nr 4 do 12) prowadzone będą prace wykopowe związane z przepięciami kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane
z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ul. Zadole 26a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda  im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą prace związane z przebudową sieci teletechnicznej. Przejście pod rondem pozostaje udostępnione dla pieszych. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki odbywa w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Zejście do przejścia nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej trwa montaż zespołów maszyn do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

– w rejonie skrzyżowania ulic Mysłowickiej i Szopienickiej, gdzie trwają prace związane z połączeniem nowo budowanej ścieżki  z ulicą Mysłowicką,

– w okolicach wiaduktu nad autostradą A4 od obu stron obiektu, gdzie trwa wymiana krawężników oraz budowa chodnika;

– trwają prace związane z wykonaniem wjazdu na teren kopalni KWK Wieczorek;

– rozpoczęto prace związane z zakładaniem terenów zielonych od strony Nikiszowca.

Przystanek Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca jest tymczasowo przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ul. Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach prowadzone są roboty związane z wykonaniem nawierzchni na ciągu pieszo-jezdnym, wjazdach, chodnikach oraz terenach zielonych. W tym rejonie występują lokalne utrudnienia w ruchu.

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej (od ulicy Szeptyckiego do ulicy Sikorskiego) –  trwają prace ziemne oraz prace związane z ułożeniem kanału technologicznego. Występują utrudnienia w ruchu pieszym. Ciąg pieszy skierowany jest wzdłuż stawu, wykonano odcinkowo tymczasową nawierzchnię.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
w ulicy Szkolnej w celu przełączenia odpływów sanitarnych do kolektora ogólnospławnego.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Trwają przygotowania do rozpoczęcia rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

W ramach budowy kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka trwa procedura odbiorowa inwestycji.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwa procedura odbiorowa inwestycji.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwa procedura odbiorowa.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na zadaniu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I” trwa odbiór wykonanych robót budowlanych oraz procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Do czasu uzyskania pozwolenia funkcjonować będzie dotychczasowa tymczasowa organizacja ruchu. W związku z usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów mogą występować miejscowe, chwilowe utrudnienia i zawężenia jezdni. 

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności