INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 19 DO 26 SIERPNIA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 19 sierpnia do 26 sierpnia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA


W ulicach: Błękitnej, ks. Piotra Ściegiennego oraz Widok prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacjyjnych.

W obrębie osiedla Zimowego prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Mroźnej (w rejonie numerów 62-68) prowadzone są prace związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) prowadzone są prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Ludwika Solskiego i Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie ulic Juliana Fałata oraz Walerego Goetlaprowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni
po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulicy Załęskiej. Na tym terenie została zmieniona organizacja ruchu.  

W rejonie ulicy Koszalińskiej (od budynku nr 34 do  Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Harcerzy Obrońców Katowic z oddziałami dwujęzycznymi w Katowicach-Ligocie) wykonywane będą prace wykopowe związane z przepięciami kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie budynku nr 35 będą wykonywane roboty przewiertowe związane
z budową sieci kanalizacyjnej. 

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane
z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

W rejonie ulicy Bielskiej 1 prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. W budynku prowadzone są prace wykończeniowe oraz związane z białym montażem instalacyjnym.

W zakresie zagospodarowania terenu trwa układanie kostki brukowej na ciągach pieszo-jezdnych i parkingu. Zakończono wykonywanie nawierzchni asfaltowej na ścieżkach rowerowych.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie podbudowy pod drogę od ulicy Bocheńskiego, makroniwelacje pod parkingi oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektrycznymi. Prace związane są również z budową budynku technicznego przy boiskach terenowych oraz uzdatnianiem gruntu pod halę sportową i stadion.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z instalacją centralnego ogrzewania.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1.

W zakresie realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 65 przyulicy Kukułek 2a trwają roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86, w ciągu DK 86 – ulicy Pszczyńskiej kontynuowane są prace związane z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenu, regulacją urządzeń, likwidacją tymczasowych przejazdów, a także wykonywaniem docelowej organizacji ruchu tj. malowanie oznakowania poziomego oraz montaż znaków pionowych w związku z czym spodziewane są utrudnienia w ruchu.

Na przejściu podziemnym T5-B, w rejonie parku trampolin, prowadzone będą prace montażowe w zakresie odbudowy konstrukcji zadaszeń i płyt elewacyjnych.

Na przejściu podziemnym T5-A prowadzone będą prace związane z montażem zadaszenia, płyt elewacyjnych i balustrad.

Na ulicy 73 Pułku Piechoty (stary ślad) wzdłuż salonów samochodowych prowadzone
są roboty brukarskie na chodniku oraz prace związane z umocnieniem skarpy.  Na ww. odcinku drogi nadal funkcjonować będzie zmieniona czasowa organizacja z ruchem dwukierunkowym.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane są prace związane z przebudową sieci teletechnicznej oraz roboty konstrukcyjne związane z betonowaniem ścian zjazdu. Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac obecnie brak jest zagrożenia dla użytkowników przejścia pod rondem, dlatego pozostanie ono w dalszym ciągu udostępnione dla pieszych. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki odbywa w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Zejście do przejścia nie posiada udogodnień dla osób
z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona
z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej kontynuowane są prace zbrojarskie związane
z posadowieniem maszyn parkujących.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

  • na wysokości wjazdu do KWK Wieczorek trwa wykonywanie obrzeży, podbudów i nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej,
  • trwają prace związane z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni pod nowo projektowany chodnik i ścieżkę rowerową od skrzyżowania z ulicą Woźniaków w kierunku Giszowca,
  • wykonywana jest nawierzchnia zatoki autobusowej przystanku Kolonia Wysockiego Woźniaków,
  • na wiadukcie nad autostradą A4 trwa wymiana krawężników oraz montaż barier,
  • planowane jest przestawienie szafy oświetlenia ulicznego.

Przystanek Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca pozostaje w tymczasowej lokalizacji tj. przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ulicy Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach wykonywane będą roboty związane z  zabudową krawężników, wykonaniem podbudowy oraz warstwy z kostki betonowej na ciągu pieszo-jezdnym – mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach inwestycji:„Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego– etap II” zadanie w częściach:

Część I: „Budowa odcinka ulicy Pułaskiego od ulicy Granicznej do ulicy gen. Szeptyckiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi, ścieżką rowerową i przebudową kolidującej infrastruktury”,

Cześć II: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową kolidującej infrastruktury” (od ulicy Szeptyckiego do ulicy Sikorskiego),

teren został przekazany wykonawcom robót, trwają prace przygotowawcze.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
w ulicy Szkolnej w celu przełączenia odpływów sanitarnych do kolektora ogólnospławnego.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przy ulicy Wczasowej kończy się budowa krytego basenu. Trwa procedura odbiorowa inwestycji.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 rozpoczyna się porcedura odbiorowa inwestycji.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności