INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 2 DO 9 WRZEŚNIA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 2 do 9 września 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W ulicach: Błękitnej, ks. Piotra Ściegiennego oraz Widok kontynuowane są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W obrębie osiedla Zimowego oraz ulicy Mroźnej (w rejonie numerów 62-68)  kontynuowane są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) prowadzone są prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Ludwika Solskiego i Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie ulic Juliana Fałata oraz Walerego Goetlaprowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni
po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Bielskiej 1 prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w rejonie ulicy Załęskiej. Na tym terenie została zmieniona organizacja ruchu.  

W rejonie ulicy Koszalińskiej (od budynku nr 34 do Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Harcerzy Obrońców Katowic z oddziałami dwujęzycznymi w Katowicach-Ligocie) kontynuowane są prace wykopowe związane z przepięciami kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie budynku nr 35 są wykonywane roboty przewiertowe związane
z budową sieci kanalizacyjnej. 

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane
z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie podbudowy pod drogę od ulicy Bocheńskiego oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektrycznymi. Prace związane są również z budową budynku technicznego przy boiskach terenowych oraz uzdatnianiem gruntu pod halę sportową i stadion. Wykonywane są także linie kablowe oświetlenia ulicznego i prace związane z przekładkami sieci wodociągowej.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem – wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ul. Zadole 26a.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3.

W zakresie realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a trwają roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania, modernizacją kotłowni i dociepleniem elewacji.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda  im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane są prace związane z przebudową sieci teletechnicznej oraz robotami konstrukcyjnymi. Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac obecnie brak jest zagrożenia dla użytkowników przejścia pod rondem, dlatego pozostanie ono w dalszym ciągu udostępnione dla pieszych. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki odbywa w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Zejście do przejścia nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej planowane są dostawy elementów zespołów maszyn do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką będzie ograniczony.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

– w rejonie skrzyżowania ul. Mysłowickiej i Szopienickiej trwają prace związane z przebudową sieci energetycznej i połączenia nowo budowanej ścieżki z istniejącą infrastrukturą;

– w okolicach wiaduktu nad autostradą A4 od obu stron obiektu trwa wymiana krawężników;

– od ul. Braci Woźniaków w kierunku Giszowca trwają prace związane z wykonaniem chodnika;

– wykonywana jest nawierzchnia zatoki autobusowej na przystanku Braci Woźniaków;

– trwają prace brukarskie związane z wykonaniem wjazdu na teren kopalni KWK Wieczorek;

– planowane są prace związane z wymianą wpustów ulicznych.

Przystanek Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca pozostaje w tymczasowej lokalizacji tj. przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ul. Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach będą wykonywane roboty związane z zabudową krawężników, wykonaniem nawierzchni na ciągu pieszo-jezdnym – mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej (od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego) –  została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, trwają prace rozbiórkowe oraz korytowanie pod konstrukcje nawierzchni. Występują utrudnienia w ruchu pieszym – ciąg pieszy skierowany jest wzdłuż stawu, wykonano odcinkowo tymczasową nawierzchnie.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach inwestycji: „Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego– etap II”, „Budowy odcinka ulicy Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi, ścieżką rowerową” – trwają prace przygotowawcze.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
w ulicy Szkolnej w celu przełączenia odpływów sanitarnych do kolektora ogólnospławnego.

INWESTYCJE KUBATUROWE

W dniu 06.09.2022 r. nastąpi przekazanie placu budowy w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

W ramach budowy kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka trwają przygotowania do procedury odbiorowej.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwa procedura odbiorowa inwestycji.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwa procedura odbiorowa.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Wykonawca robót budowlanych zgłosił gotowość do odbioru dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”. Rozpoczęta zostanie procedura odbiorowa. Jednocześnie trwa uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie, do czasu jego uzyskania funkcjonować będzie dotychczasowa tymczasowa organizacja ruchu.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności