INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 21 DO 28 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 21 do 28 października 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Na odcinku od ulicy Bielskiej w kierunku ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. Dodatkowo w rejonie ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są prace przełączeniowe sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie ulic Juliana Fałata oraz Walerego Goetlaprowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Bielskiej 1 prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Załęskiej prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Koszalińskiej prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sięgaczy kanalizacji sanitarnej.

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
w ulicy Szkolnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone będą prace odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwe są tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych obiektów Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda  im. gen. Jerzego Ziętka prowadzone są prace związane z przebudową sieci teletechnicznych oraz prace ziemne związane z budową kolejnego segementu konstrukcji zjazdu. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki pozostaje otwarte dla pieszych – jedynie w ciągu części schodów, przy czym nadal pozostają one w strefie placu budowy. Dojście to nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej trwa montaż zespołów maszyn do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej (od ulicy Szeptyckiego do ulicy Sikorskiego) –  prowadzone są prace związane z wykonaniem kanału technologicznego, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz roboty brukarskie. Występują utrudnienia w ruchu pieszym. Ruch pieszy skierowany jest wzdłuż stawu.

W ramach budowy odcinka ulicy Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego będzie wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji. Nie ma możliwości korzystania z parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Pułaskiego. Trwają pracę związane z budową kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką nawierzchni.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z modernizacją systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Objazdowej.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

W ramach budowy kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka trwa procedura odbiorowa inwestycji.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Trwa odbiór wykonanych robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”. W związku z usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów mogą występować miejscowe, chwilowe utrudnienia i zawężenia jezdni. Na odcinku ulicy 73 Pułku Piechoty (DK81) obowiązuje nadal tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zawężeniu jezdni.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na inwestycji związanej z budową ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej trwa procedura odbiorowa wykonywanych robót budowlanych. W związku z usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów mogą występować utrudnienia w tym rejonie.

W ramach budowy drogi w rejonie ulicy Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach będzie kontynuowana procedura odbiorowa wykonywanych robót budowlanych. Planowane jest również wykonywanie prac związanych z  usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów. Mogą występować chwilowe utrudnienia.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Zobacz nas na:

Wróć do aktualności