INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 22 DO 29 LIPCA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 22 do 29 lipca 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W ulicach: Dobrej, Błękitnej, ks. Piotra Ściegiennego oraz Widok prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Kantorówny (na odcinku od ulicy Zamenhofa do ulicy Morawa) prowadzone są roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W obrębie osiedla Zimowego prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa

W ulicy Mroźnej (w rejonie numerów 62-68) trwają roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) prowadzone są prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Aktualnie wykonywany etap prac obejmuje wpięcie do istniejącej sieci w ulicy Hallera. Na czas prowadzenia prac zmieniona została organizacja ruchu drogowego, polegająca na wyłączeniu z ruchu jednego pasa jezdni ulicy Hallera z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

W 30.tygodniu br. planowane jest również prowadzenie robót odtworzeniowych po wykonanych robotach kanalizacyjnych w ulicy Hallera.  

W rejonie ulic Juliana Fałata i Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W ulicy Jana Samsonowicza, Juliana Fałata oraz Roberta Mruczka prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej. Na tym terenie została zmieniona organizacja ruchu.  

W rejonie ulicy Kołobrzeskiej (Plac wewnętrzny) prowadzone są prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych. W rejonie ulicy Koszalińskiej (rejon numerów 32-35) wykonywane będą roboty przewiertowe związane z budową sieci kanalizacyjnej. 

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają prace budowlane wewnątrz obiektu – wykończeniowe, roboty instalacyjne – m.in. biały montaż, rozruchy i uruchamianie instalacji wentylacji oraz technologii wody basenowej, montaż: zabudów meblowych, elementów wyposażenia niecek basenów, tablicy basenowej. W zakresie robót zewnętrznych trwa układanie kostki na miejscach postojowych, drogach dojazdowych i chodnikach, montaż ogrodzenia, bram, furtek oraz balustrad.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. W budynku prowadzone są prace wykończeniowe, roboty związane są z tarasem oraz białym montażem instalacyjnym.

W zakresie zagospodarowania terenu trwa układanie kostki brukowej na ciągach pieszo-jezdnych i parkingu, montaż ogrodzenia, telebimu i elementów małej architektury. Dodatkowo instalowana jest nawierzchnia ze sztucznej trawy. Trwa również budowa przyłącza średniego napięcia.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie podbudowy pod drogę od ulicy Bocheńskiego, makroniwelacje pod parkingi oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektrycznymi. Prace związane są również z budową obiektów technicznych przy boiskach terenowych. Rozpoczęło się uzdatnianie gruntu pod halę sportową i stadion.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z instalacją centralnego ogrzewania, dociepleniem stropodachu oraz z budową nowych wyjść ewakuacyjnych.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.

Trwają również roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ul. Zadole 26a.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86, w ciągu DK 86 – ulicy Pszczyńskiej prowadzone są prace związane z likwidacją tymczasowych przejazdów oraz wykonywaniem docelowej organizacji – trasowanie i malowanie oznakowania poziomego oraz ustawianie znaków pionowych. W związku z powyższym spodziewane są utrudnienia w ruchu. Prowadzone będą również prace związane z zagospodarowaniem i porządkowanie terenu.

Na przejściu podziemnym T5-B w rejonie parku trampolin prowadzone będą prace montażowe w zakresie konstrukcji zadaszeń oraz roboty brukarskie. Na przejściu podziemnym T5-A kontynuowane będą roboty w zakresie konstrukcji pod zadaszenia i roboty brukarskie. Na odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku tymczasowego ronda (stary ślad) prowadzone będą roboty w zakresie układania nawierzchni jezdni i roboty brukarskie.

Kontynuowane są roboty związane z umocnieniem potoku Bolina w rejonie przejścia T5A.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane są roboty związane z przebudową sieci tele-technicznej oraz elektrycznej. Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac obecnie brak jest zagrożenia dla użytkowników przejścia pod rondem, dlatego pozostanie ono w dalszym ciągu udostępnione dla pieszych. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki odbywa się w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Zejście do przejścia nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej planowane są prace związane z wykonywaniem zasypek fundamentów pod maszyny parkujące. Możliwe utrudnienia związane z dojazdem do posesji.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

– od wjazdu na KWK Wieczorek do skrzyżowania z ulicą Woźniaków trwa wykonywanie podbudów i nawierzchni z kostki brukowej

– kontynuowana będzie przebudowę zatoki autobusowej przystanku Kolonia Wysockiego Woźniaków

Przystanek Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca pozostaje w tymczasowej lokalizacji tj. przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ul. Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach planowane są roboty związanych z korytowaniem oraz wykonaniem podbudów – mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach inwestycji: „Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego– etap II” – zadanie w częściach:

– Część I: „Budowa odcinka ulicy Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi, ścieżką rowerową i przebudową kolidującej infrastruktury”,

– Cześć II: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową kolidującej infrastruktury” (od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego),

teren został przekazany wykonawcom robót, trwają prace przygotowawcze.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przekazano plac budowy w zakresie realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Szkolnej.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają przygotowania do procedury odbiorowej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają przygotowania do procedury odbiorowej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności