INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 25 LISTOPADA DO 2 GRUDNIA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 25 listopada do 2 grudnia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy Bielskiej prowadzone są roboty związane z budową sięgaczy kanalizacji sanitarnej oraz prace odtworzeniowe.

W rejonie ulicy Bielskiej 1 prowadzone są prace odtworzeniowe i porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sięgaczy kanalizacji sanitarnej.

Trwają prace wykopowe związane z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
w ulicy Szkolnej.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie trawią prace związane z budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego.

29 listopada br. rozpoczynają się roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w ulicy Sarmackiej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, w rejonieulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego prowadzone są roboty odtworzeniowe.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka będą prowadzone prace wykończeniowe segmentu konstrukcji zjazdu, roboty drogowe oraz nasadzenia. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki pozostaje otwarte dla pieszych – w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Dojście to nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej trwa montaż zespołów maszyn do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej (od ulicy Szeptyckiego do ulicy Sikorskiego) – będą prowadzone prace związane z wykonaniem nawierzchni. Występują utrudnienia w ruchu pieszym. Ruch pieszy skierowany jest wzdłuż stawu.

W ramach budowy układu drogowego w ul. Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Rozpocznie się wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego jest wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z modernizacją systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicach Objazdowej.  

Planowane jest rozpoczęcie robót w ramach II etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego.  

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3. Trwa przygotowanie do procedury odbiorowej.

Trwa procedura odbiorowa robót w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone sączynności odbiorowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

Zakończono procedurę odbiorową robót w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na inwestycji związanej z budową ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej zakończyła się procedura odbiorowa wykonywanych robót budowlanych.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Zobacz nas na:

Wróć do aktualności