Informacje na temat realizowanych inwestycji w okresie od 26 lutego do 4 marca 2022r.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) uprzejmie informuje, że w okresie od 26 lutego do 4 marca 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
Poniżej wskazujemy zakres realizowanych robót budowlanych. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

W ulicach Jasnej, Widok, Dobra kontynowane będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, 11 Listopada, Wiosny Ludów, Wałowej, Wypoczynkowej i Woźniaka kontynuowane będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulic Chłodnej, Śniegowej, Lodowej i Mroźnej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ponadto, w ulicy Zimowej odtwarzana będzie nawierzchnia po zakończonych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Samsonowicza oraz Goetla prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (rejon budynku TAURON) oraz w parku im. Alojzego Budnioka, w kierunku osiedla przy ul. Dunikowskiego, prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów wykonywane będą roboty przygotowawcze, w tym tyczenie geodezyjne, przed rozpoczęciem robót związanych z budową podziemnych zbiorników retencyjnych oraz budową sieci kanalizacji deszczowej.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kisa.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na Giszowcu kontynuowana będzie przebudowa układu drogowego, sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, budowa oświetlenia drogowego, prace na obiektach mostowych jezdni wschodniej ul. Pszczyńskiej, przejściach podziemnych T-5B i T-5A. Prowadzone będą roboty drogowe na części skrzyżowania ulicy Kolistej, Karolinki, 73 Pułku Piechoty i łącznicy zjazdowej z ulicy Pszczyńskiej – wyłączona zostanie część skrzyżowania prowadząca obecnie ruch ulicą Karolinki na łącznicę I w kierunku Tychów.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na budowanym ciągu pieszo rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka prowadzone będą roboty związane z rozbiórką konstrukcji przejścia pod rondem, budową kanalizacji deszczowej, likwidacją komory odbiorczej dla potrzeb przewiertu pod torowiskiem.
Nadal pozostaje zamknięte przejście pod Rondo od strony Koszutki.

Na ulicy Tylnej Mariackiej prowadzone będzie betonowanie fundamentów zespołu maszyn do parkowania. Przewidywane są ograniczenia w dojeździe na ulicę Tylną Mariacką.

Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu – obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz obiektu (m.in. elewacyjne, wykończeniowe, dekarskie, instalacyjne i drogowe), również prace związane z technologią wody basenowej, montażem sauny fińskiej i montażem konstrukcji stalowej od zjeżdżalnię.

Trwają również prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Asnyka. Trwają roboty związane z elewacją wentylowaną, roboty wewnątrz budynku (wylewki, tynki, roboty instalacyjne), montaż ogrodzenia zewnętrznego oraz prace nawierzchniowe z kostki betonowej.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwają prace ziemne, prace przygotowawcze pod uzdatnianie gruntu i zdejmowanie humusu pod drogę dojazdową. W chwili obecnej trasa rowerowa nr 103 nie jest przejezdna na całym odcinku z uwagi na kolizję z placem budowy. W najbliższym czasie poprowadzona zostanie droga alternatywna, która zapewni ciągłość trasy.

W zakresie rozbudowy Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach trwają ostatnie roboty wykończeniowe.

W obiekcie KCEZ (Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej) przy ulicy Techników 7 trwają prace wykończeniowe (tynkowanie ostatniej elewacji).
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwa wzmacnianie konstrukcji drewnianej stropu, roboty wykończeniowe w piwnicy, prace związane z elewacją klinkierową i remont toalety na parterze.
Fragment chodnika od strony ulicy Słowackiego został zajęty celem wykonania robót elewacyjnych. Dodatkowo od dnia 02.03.2022 r. zajęta zostanie również część chodnika od strony ulicy 3-go Maja.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Sobańskiego 86 trwają roboty wykończeniowe wewnątrz budynku (malowanie, cyklinowanie, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych i roboty instalacyjne, montaż stolarki) oraz związane z izolacją stropu nad I piętrem. Wznowiono również roboty elewacyjne i dekarskie.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W obiekcie X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6 trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Jankego 65 trwają prace związane z dociepleniem przyziemi oraz z ociepleniem ścian nadziemnych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

W zakresie gospodarki ściekowej w Katowicach planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piwonii w rejonie numeru 26.

Po okresie zimowym z początkiem marca wznowione zostają roboty związane z budową połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko w Katowicach – etap I”. W najbliższym tygodniu rozpoczęte zostaną prace przygotowawcze związane z wykonaniem nawierzchni ścieżki rowerowej.

W ramach zadania inwestycyjnego Katowicka Infrastruktura Rowerowa, w ulicy Szopienickiej realizowane jest połączenie rowerowe dzielnicy Giszowiec z dzielnicą Nikiszowiec. Od dnia 02.03.2022 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacji ruchu polegająca na zmianie przebiegu ciągów pieszych. Będą lokalne zaważenia jezdni ulicy Szopienickiej.

Wróć do aktualności