INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 4 LISTOPADA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 28 października do 4 listopada 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją poniższych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W ulicy Bielskiej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. Dodatkowo w rejonie ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są prace przełączeniowe sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie ulicy Juliana Fałata prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Bielskiej 1 prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Załęskiej prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Koszalińskiej prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sięgaczy kanalizacji sanitarnej.

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
w ulicy Szkolnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone będą prace odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramch zadania związanego z budową ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda  im. gen. Jerzego Ziętka prowadzone są prace związane z budową kolejnego segmentu konstrukcji zjazdu. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki pozostaje otwarte dla pieszych jedynie w ciągu części schodów, przy czym nadal pozostają one w strefie placu budowy. Dojście to nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej trwa montaż zespołów maszyn do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej (od ulicy Szeptyckiego do ulicy Sikorskiego) –  prowadzone są prace związane z wykonaniem kanału technologicznego, warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz wykonywane są roboty brukarskie. Występują utrudnienia w ruchu pieszym. Ruch pieszy skierowany jest wzdłuż stawu.

W ramach budowy układu drogowego w ulicy gen Kazimierza Pułaskiego – od ulicy Granicznej do ulicy gen.Stanisława Szeptyckiego trwają pracę związane z budową kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. Planowane jest przesadzenie istniejących klonów poza zakres inwestycji, celem zachowania tych drzew. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego jest wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z modernizacją systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Objazdowej.

Planowane jest rozpoczęcie robót w ramach II etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego.  

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

Zakończono roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1, trwają przygotowania do procedury odbiorowej.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Trwa odbiór wykonanych robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I” w związku z tym mogą występować miejscowe, chwilowe utrudnienia i zawężenia jezdni w tym na odcinku ulicy 73 Pułku Piechoty (DK81), gdzie obowiązuje nadal tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zawężeniu jezdni.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach inwestycji związanej z budową ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej trwa procedura odbiorowa wykonywanych robót budowlanych. W związku z usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów mogą występować utrudnienia w tym rejonie.

WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zakończono procedury odbiorowe zadania polegającego na budowie drogi w rejonie ulicy Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Zakończono procedurę odbiorową kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. 28.10.2022 r. odbyło się otwarcie obiektu dla Mieszkańców.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Zobacz nas na:

Wróć do aktualności