INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 29 LIPCA DO 5 SIERPNIA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 29 lipca do 5 sierpnia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA


W ulicach: Błękitnej, ks. Piotra Ściegiennego oraz Widok prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Kantorówny (na odcinku od ulicy Zamenhofa do ulicy Morawa) prowadzone są roboty odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W obrębie osiedla Zimowego prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa

W ulicy Mroźnej (w rejonie numerów 62-68) trwają roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) prowadzone są prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. W ulicy gen. Józefa Hallera prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem chodników po wykonanych robotach kanalizacyjnych (rejon włączenia).

W rejonie ulic Juliana Fałata i Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W ulicyJuliana Fałata oraz Roberta Mruczka prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej. Na tym terenie została zmieniona organizacja ruchu.  

W rejonie ulicy Kołobrzeskiej (Plac wewnętrzny) prowadzone są prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych. W rejonie ulicy Koszalińskiej (rejon numerów 32-35) wykonywane są roboty przewiertowe związane z budową sieci kanalizacyjnej. 

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty w zakresie białego montażu, rozruchy i uruchamianie instalacji wentylacji oraz technologii wody basenowej, montaż elementów wyposażenia niecek basenów, grzanie i uzdatnianie wody. W zakresie robót zewnętrznych trwa układanie kostki na drogach wewnętrznych, plantowanie terenu oraz montaż balustrad. Dodatkowo trwają prace sprzątające oraz odbiory techniczne.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. W budynku prowadzone są prace wykończeniowe oraz związane z białym montażem instalacyjnym.

W zakresie zagospodarowania terenu trwa układanie kostki brukowej na ciągach pieszo-jezdnych i parkingu, montaż ogrodzenia i telebimu. Dodatkowo instalowana jest nawierzchnia ze sztucznej trawy. Trwa również budowa przyłącza średniego napięcia.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie podbudowy pod drogę od ulicy Bocheńskiego, makroniwelacje pod parkingi oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektrycznymi. Prace związane są również z budową budynków technicznych przy boiskach terenowych oraz uzdatnianiem gruntu pod halę sportową i stadion.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z instalacją centralnego ogrzewania, dociepleniem stropodachu oraz z budową nowych wyjść ewakuacyjnych.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ul. Zadole 26a.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1.

W zakresie realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kukułek 2a rozpoczęto roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86, w ciągu DK 86 – ulicy Pszczyńskiej prowadzone będą prace związane z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenu. Na przejściu podziemnym T5-B w rejonie parku trampolin prowadzone będą prace montażowe w zakresie konstrukcji zadaszeń oraz roboty brukarskie. Na przejściu podziemnym T5-A kontynuowane będą roboty brukarskie.

Kontynuowane będą roboty związane z umocnieniem potoku Bolina w rejonie przejścia T5A.

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. na ul. 73 Pułku Piechoty (stary ślad) wzdłuż salonów samochodowych zmieniona zostanie czasowa organizacja ruchu. Ruch będzie się odbywał dwukierunkowo.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej, elektrycznej oraz rozpoczęcie robót ziemnych związanych z budowa konstrukcji kolejnego segmentu. Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac obecnie brak jest zagrożenia dla użytkowników przejścia pod rondem, dlatego pozostanie ono w dalszym ciągu udostępnione dla pieszych. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki odbywa w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Zejście do przejścia nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej  kontynuowane będą prace przygotowawcze związane z posadowieniem maszyn parkujących.  Możliwe utrudnienia związane z dojazdem do posesji.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

– na wysokości wjazdu do  KWK Wieczorek trwa wykonywanie koryta i robót brukarskich;

– planuje się rozpoczęcie prac rozbiórkowych i ziemnych pod nowo projektowany chodnik od skrzyżowania z ul.Woźniaków w kierunku Giszowca;

– wykonywana będzie nawierzchnia zatoki autobusowej przystanku Kolonia Wysockiego Woźniaków;

– na dojeździe do wiaduktu nad autostradą A4 rozpoczęto wymianę krawężników.

Przystanek Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca pozostaje w tymczasowej lokalizacji tj. przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ul. Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach planowane są roboty związanych z  budową krawężników na całej długości – mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach inwestycji: „Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego– etap II” – zadanie w częściach:

– Część I: „Budowa odcinka ulicy Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi, ścieżką rowerową i przebudową kolidującej infrastruktury”,

– Cześć II: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową kolidującej infrastruktury” (od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego), teren został przekazany wykonawcom robót, trwają prace przygotowawcze.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Szkolnej w celu przełączenia odpływów sanitarnych do kolektora ogólnospławnego.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają przygotowania do procedury odbiorowej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają przygotowania do procedury odbiorowej.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności