INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 30 WRZEŚNIA DO 7 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 30 września do 7 października 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są prace przełączeniowe sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie ulic Juliana Fałata oraz Walerego Goetlaprowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Bielskiej 1 prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Załęskiej prowadzone będą prace przygotowawcze do robót odtworzeniowych nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Koszalińskiej prowadzone są końcowe prace odtworzeniowe na chodnikach oraz prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sięgaczy kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane
z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda  im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą prace związane z przebudową sieci teletechnicznej, robotami konstrukcyjnymi oraz odwodnienia liniowego. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki pozostaje otwarte dla pieszych – w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Dojście to nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej trwa montaż zespołów maszyn do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

Roboty budowlane w ramach inwestycji budowy ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej będą związane z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz pracami porządkowymi na całej inwestycji.

Przystanek Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca jest tymczasowo przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ulicy Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach będą wykonywane prace wykończeniowe i porządkowe. Mogą występować lokalne utrudnienia w ruchu.

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej (od ulicy Szeptyckiego do ulicy Sikorskiego) –  będą kontynuwane prace związane z ułożeniem kabli energetycznych. Występują utrudnienia w ruchu pieszym. Ciąg pieszy skierowany jest wzdłuż stawu, wykonano odcinkowo tymczasową nawierzchnię.

W ramach budowy odcinka ulicy Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego będzie wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji. Planowane jest rozpoczęcie prace związanych z budową kanalizacji deszczowej.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
w ulicy Szkolnej w celu przełączenia odpływów sanitarnych do kolektora ogólnospławnego. Aktualnie trwają uzgodnienia zmiany czasowej organizacji ruchu.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Prowadzone są czynności odbiorowe zadań związanych z budową lub modernizacją sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Błękitnej, ks. Piotra Ściegiennego, Widok oraz w rejonie ulic Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) oraz gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata), ulicy Kantorówny i na terenie osiedla Zimowego.

INWESTYCJE KUBATUROWE

W ramach budowy kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka trwa procedura odbiorowa inwestycji.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na zadaniu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I” trwa odbiór wykonanych robót budowlanych. W związku z usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów mogą występować miejscowe, chwilowe utrudnienia i zawężenia jezdni. 

Na odcinku ulicy 73 Pułku Piechoty (DK81) rozpoczęły się prace związane z usuwaniem szkód górniczych. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zawężeniu jezdni.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 zakończono procedurę odbiorową inwestycji.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności