Informacje na temat realizowanych inwestycji w okresie od 4 do 11 Marca 2022r.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) uprzejmie informuje, że w okresie od 4 do 11 marca 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
Poniżej wskazujemy zakres realizowanych robót budowlanych. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

W rejonie skrzyżowania ulic Widok i Dobrej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. W ulicy Jasnej kontynuowane będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, 11 Listopada, Wiosny Ludów, Wałowej, Wypoczynkowej i Woźniaka kontynuowane będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulic Śniegowej, Mroźnej i Szronowej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Zimowej, Chłodnej, Lodowej i Śniegowej prowadzone będą roboty brukarskie.
Ponadto, w ulicy Chłodnej odtwarzana będzie nawierzchnia asfaltowa po zakończonych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie skrzyżowania ulic Jana Samsonowicza i Juliana Fałata oraz w ulicy Walerego Goetla oraz ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (rejon budynku TAURON) oraz w parku im. Alojzego Budnioka, w kierunku osiedla przy ulicy Ksawerego Dunikowskiego, prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów wykonywane będą roboty przygotowawcze, w tym tyczenie geodezyjne przed rozpoczęciem robót związanych z budową podziemnych zbiorników retencyjnych oraz budową sieci kanalizacji deszczowej.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kisa.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz obiektu (m.in. elewacyjne, wykończeniowe, dekarskie, instalacyjne i drogowe) oraz prace związane z technologią wody basenowej.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z montażem piłkochwytów na boisku piłkarskim, pracami nawierzchniowymi w okolicy boiska do baseballa i parkingu, przyłączem kanalizacyjnym do toalety zewnętrznej, pracami związanymi z oświetleniem terenu i montażem kanalizacji teletechnicznej wzdłuż drogi dojazdowej do budynku i parkingu. Trwa również montaż płyt elewacyjnych na budynku od strony zachodniej i południowej oraz montaż instalacji podposadzkowej wod-kan i c.o. na I piętrze.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwają prace ziemne, prace przygotowawcze pod uzdatnianie gruntu. Rozpoczęto zasypywanie zbiorników wodnych. W chwili obecnej trasa rowerowa nr 103 nie jest przejezdna na całym odcinku z uwagi na kolizję z placem budowy. W najbliższym czasie poprowadzona zostanie droga alternatywna, która zapewni ciągłość trasy.
W najbliższych dniach Wykonawca zaplanował rozpoczęcie prac związanych z uzdatnianiem gruntu (poletka próbne), co może się wiązać z wystąpieniem krótkotrwałych wstrząsów oraz niedogodności z nimi związanych.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają prace związane z elewacją budynku – strony od dziedzińca szkoły, ulicy Juliusza Słowackiego. Kontynuowane będą roboty wykończeniowe w piwnicy, montaż konstrukcji stalowej na stropie poddasza, nadmurowaniem przewodów kominowych ponad dach. Rozpoczęto również wymianę pokrycia dachu z blachy i wymianę instalacji odgromowej.
Fragment chodnika od strony ulicy Juliusza Słowackiego został zajęty celem wykonania robót elewacyjnych. Dodatkowo od 7 marca br. zajęta zostanie również część chodnika od strony ulicy 3 Maja.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne na budynku od strony parkingu i boiska, prace związane z izolacją cieplną strychu i roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Kontynuowane są prace związane z montażem drenażu wokół budynku, wymianą pokrycia dachu oraz montażem konstrukcji pod klapę dymową.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W obiekcie X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6 trwają roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z dociepleniem przyziemi oraz z ociepleniem ścian nadziemnych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na Giszowcu kontynuowana będzie przebudowa układu drogowego, sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, budowa oświetlenia drogowego, prace na obiektach mostowych jezdni wschodniej ulicy Pszczyńskiej, przejściach podziemnych T-5B i T-5A. W dalszym ciągu prowadzone będą roboty drogowe na części skrzyżowania ulicy Kolistej, Karolinki, 73 Pułku Piechoty i łącznicy zjazdowej z ulicy Pszczyńskiej.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka prowadzone będą roboty związane z rozbiórką konstrukcji przejścia pod rondem, budową kanalizacji deszczowej, przebudową ciepłociągu, budową kanału technologicznego oraz roboty konstrukcyjne. Nadal pozostaje zamknięte przejście pod rondem od strony Koszutki.

Na ulicy Tylnej Mariackiej prowadzone będzie betonowanie fundamentów zespołu maszyn
do parkowania. Przewidywane są ograniczenia w dojeździe na ulicę Tylną Mariacką.

W związku z budową połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko trwają prace przygotowawcze przed wykonaniem nawierzchni ścieżki rowerowej.

Trwają prace związane z wykonywaniem drogi rowerowej wzdłuż ulicy Szopienickiej od skrzyżowania z ulicą Mysłowicką do wiaduktu kolejowego, co wiąże się z nieznacznymi utrudnieniami w ruchu pieszym na tym odcinku.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

W zakresie gospodarki ściekowej w Katowicach planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piwonii w rejonie numeru 26 oraz w rejonie ulicy gen. Józefa Hallera bocznej.


WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

W obiekcie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 7 zakończyły się roboty budowalne. Trwa przygotowywanie czynności odbiorowych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W zakresie rozbudowy Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach trwają ostatnie roboty wykończeniowe.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności