INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 5 DO 8 LIPCA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 5 lipca do 8 lipca 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI
INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W rejonie ulicy Dobrej i Błękitnej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ulicy Dobrej prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Kantorówny (na odcinku od ulicy Wiosny Ludów do ulicy Morawa) kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Deszczowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Mroźnej i Szronowej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych.

Prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa.

W ulicy Mroźnej (w rejonie numerów 62-68) trwają roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Juliana Fałata, Mieczysławy Ćwiklińskiej oraz Mruczka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.
W ulicy Jana Samsonowicza prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej. Na tym terenie została zmieniona organizacja ruchu.

W rejonie ulicy Kołobrzeskiej (Plac wewnętrzny) prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej rozpoczną się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego oraz Skweru Gustawa Holoubka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnych zbiorników retencyjnych ZB1 i ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz obiektu – wykończeniowe (układanie płytek, gładzie, malowanie), jak również montaże: sufitów podwieszanych, szafek szatniowych, zabudów meblowych i HPL. Trwają także roboty instalacyjne – m.in. biały montaż, rozruchy i uruchamianie instalacji wentylacji, a także montaż: instalacji odgromowej, opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych, gniazd i łączników. W zakresie niecek trwają: badania spawów, montaż elementów wyposażenia i malowanie linii rozdzielających tory basenów. W zakresie robót zewnętrznych trwa układanie kostki na miejscach postojowych, drogach dojazdowych i chodnikach, montaż ogrodzenia i balustrad zewnętrznych.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z elewacją i tarasem oraz białym montażem instalacyjnym. Dodatkowo w budynku prowadzone są prace wykończeniowe (malowanie, gładzie, zabudowy gipsowo-kartonowe), wykonywanie posadzek żywicznych oraz montaż balustrad.
W zakresie zagospodarowania terenu trwa układanie kostki brukowej na ciągach pieszo-jezdnych, wykonywanie nawierzchni poliuretanowej bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa korytowanie pod drogę od ul. Bocheńskiego, makroniwelacje pod parkingi oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektrycznymi. Kontynuowane są prace związane z budową budynków technicznych przy boiskach terenowych.
Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ul. Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ul. Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają roboty nawierzchniowe wraz z wymianą sieci zewnętrznych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne związane z cokołem, przebudową wiatrołapu oraz roboty nawierzchniowe. Trwa również obróbka klapy dymowej i kominów oraz remont kuchni przedszkola wraz z wymianą kanalizacji.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z instalacją centralnego ogrzewania i instalacją wentylacji mechanicznej. Trwa również docieplenie stropodachu.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86, w ciągu DK 86 – ul. Pszczyńskiej prowadzone są prace związane z wykonywaniem docelowej organizacji – trasowanie i malowanie oznakowania poziomego, w związku z czym spodziewane są utrudnienia w ruchu.
Na przejściu podziemnym T5-B w rejonie parku trampolin kontynuowane będą prace montażowe w zakresie zadaszeń przejść i okładzin schodów. Wzdłuż DK86 prowadzone są prace związane z odbudową ekranów akustycznych. Na odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku tymczasowego ronda (stary ślad) – strona zachodnia prowadzone są roboty drogowe w zakresie konstrukcji pod nawierzchnię.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka od 4 lipca planowane są roboty związane z rozebraniem szalunków nowo wybudowanej kładki dla pieszych oraz prace związane z przebudową sieci teletechnicznych. Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac obecnie brak jest zagrożenia dla użytkowników przejścia pod rondem, dlatego pozostanie ono w dalszym ciągu udostępnione dla pieszych. O terminie zamknięcia przejścia poinformujemy odrębnym komunikatem.
Na ulicy Tylnej Mariackiej rozpoczną się pracę przygotowawcze związane z montażem maszyn parkujących przez wykonawcę GRAND. Możliwe utrudnienia związane z dojazdem do posesji.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:
– od skrzyżowania ulicy Szopienickiej z ulicą Krawczyka w kierunku ulicy Nałkowskiej wykonywane są prace ziemne i brukarskie;
– na skrzyżowaniu ulic Szopienickiej i św. Anny trwa przebudowa przejść dla pieszych i chodników;
– od wjazdu na KWK Wieczorek do skrzyżowania z ulicą Woźniaków trwa wykonywanie podbudów i nawierzchni z kostki brukowej;
– pomiędzy wiaduktem nad autostradą A4, a wiaduktem nad nieczynną linią kolejową wykonywane są prace brukarskie.

Przystanek Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca pozostaje w tymczasowej lokalizacji tj. przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ulic Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach zostały zakończone roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie robót związanych z budową konstrukcji drogi – mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM
INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W rejonie ulicy gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Podpisano umowę na realizację robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ul. Zadole 26a.

WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI
INWESTYCJE KUBATUROWE
Zakończono procedury odbiorowe robót budowlanych dla X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

—————————————————————————————————————-
Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl


Zobacz nas na: https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje/

Wróć do aktualności