INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 7 DO 14 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 7 do 14 października 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej prowadzone są prace przełączeniowe sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast w rejonie ulic Juliana Fałata oraz Walerego Goetlaprowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Bielskiej 1 prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Załęskiej prowadzone będą prace odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej (górnej warstwy ścieralnej). Zmieniona została w tym rejonie organizacja ruchu. Ruch będzie odbywał się jednym pasem jezdni. Prace będą prowadzone w późnych godzinach wieczornych i nocnych.

W ulicy Koszalińskiej prowadzone są prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej prowadzone są roboty związane z budową sięgaczy kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiastw rejonieulic Xawerego Dunikowskiego, Michała Grażyńskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane
z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1, Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda  im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą prace związane z przebudową sieci teletechnicznych. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki pozostaje otwarte dla pieszych – w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Dojście to nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej trwa montaż zespołów maszyn do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej (od ulicy Szeptyckiego do ulicy Sikorskiego) –  będą kontynuowane prace związane z ułożeniem kabli energetycznych. Występują utrudnienia w ruchu pieszym. Ciąg pieszy skierowany jest wzdłuż stawu, wykonano odcinkowo tymczasową nawierzchnię.

W ramach budowy odcinka ulicy Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. gen. Szeptyckiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego będzie wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji. Trwają pracę związane z budową kanalizacji deszczowej.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przebudową kanalizacji ogólnospławnej
w ulicy Szkolnej w celu przełączenia odpływów sanitarnych do kolektora ogólnospławnego. Aktualnie trwają uzgodnienia zmiany czasowej organizacji ruchu.

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z modernizacją systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Objazdowej.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Prowadzone są czynności odbiorowe zadań inwestycyjnych związanych z budową lub modernizacją sieci kanalizacyjnej w rejonie: ulic Błękitnej, ks. Piotra Ściegiennego,  Widok, osiedla Ducha oraz w rejonie ulic Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) i gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata), na ulicy Kantorówny i na terenie osiedla Zimowego.

INWESTYCJE KUBATUROWE

W ramach budowy kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka trwa procedura odbiorowa inwestycji.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na zadaniu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I” trwa odbiór wykonanych robót budowlanych. W związku z usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów mogą występować miejscowe, chwilowe utrudnienia i zawężenia jezdni. 

Na odcinku ulicy 73 Pułku Piechoty (DK81) trwają prace związane z usuwaniem szkód górniczych. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zawężeniu jezdni.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach inwestycji budowy ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej będą prowadzone prace porządkowe na odcinku ulicy Szopienickiej od skrzyżowania z ulicą Braci Woźniaków w stronę Giszowca. Mogą występować utrudnienia w tym rejonie. Rozpoczęta zostanie również procedura odbiorowa tej inwestycji.

W ramach budowy drogi w rejonie ulicy Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach zostanie rozpoczęta procedura odbiorowa tej inwestycji.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności