INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 8 DO 15 LIPCA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od do 15 lipca 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy Dobrej i Błękitnej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ulicy Dobrej, Błękitnej oraz Ściegiennego prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Kantorówny (na odcinku od ulicy Wiosny Ludów do ulicy Morawa) kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Deszczowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Mroźnej i Szronowej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych. W obrębie całego Osiedla Zimowego prowadzone będą prace porządkowe.

Prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa

W ulicy Mroźnej (w rejonie numerów 62-68) trwają roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych. 

W rejonie ulic Juliana Fałata, Mieczysławy Ćwiklińskiej oraz Mruczka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W ulicy Jana Samsonowicza prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy ZałęskiejNa tym terenie została zmieniona organizacja ruchu.  

W rejonie ulicy Kołobrzeskiej (Plac wewnętrzny) prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej rozpoczną się roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnych zbiorników retencyjnych ZB1 i ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają prace budowlane wewnątrz obiektu – wykończeniowe, roboty instalacyjne – m.in. biały montaż, rozruchy i uruchamianie instalacji wentylacji, montaż: instalacji odgromowej, opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych, gniazd i łączników. W hali basenowej trwa napełnianie wodą poszczególnych niecek. W zakresie robót zewnętrznych trwa układanie kostki na miejscach postojowych, drogach dojazdowych i chodnikach oraz montaż ogrodzenia, bram i furtek.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z tarasem oraz białym montażem instalacyjnym. Dodatkowo w budynku prowadzone są prace wykończeniowe (malowanie, zabudowy gipsowo-kartonowe), wykonywanie posadzek żywicznych oraz montaż balustrad.

W zakresie zagospodarowania terenu trwa układanie kostki brukowej na ciągach pieszo-jezdnych, malowanie nawierzchni poliuretanowych oraz nasadzenia.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa korytowanie pod drogę od ulicy Bocheńskiego, makroniwelacje pod parkingi oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi i elektrycznymi. Prace związane są również z budową budynków technicznych przy boiskach terenowych.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają roboty nawierzchniowe wraz z wymianą sieci zewnętrznych.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne związane z przebudową wiatrołapu oraz roboty nawierzchniowe. Trwa również obróbka klapy dymowej i kominów oraz remont kuchni przedszkola wraz z wymianą kanalizacji.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z instalacją centralnego ogrzewania, dociepleniem stropodachu oraz z budową nowych wyjść ewakuacyjnych.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.

Przekazano plac budowy w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86, w ciągu DK 86 – ul. Pszczyńskiej prowadzone są prace związane z likwidacją tymczasowych przejazdów oraz wykonywaniem docelowej organizacji – trasowanie i malowanie oznakowania poziomego, w związku z czym spodziewane są utrudnienia w ruchu.

Na przejściu podziemnym T5-B w rejonie parku trampolin prowadzone są prace montażowe w zakresie zadaszeń przejść i okładzin schodów. Wzdłuż DK86 prowadzone są prace związane z odbudową ekranów akustycznych. Na odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku tymczasowego ronda (stary ślad) prowadzone będą roboty drogowe w zakresie konstrukcji nawierzchni.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka planowane są roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej oraz elektrycznej. Z uwagi na rodzaj prowadzonych prac obecnie brak jest zagrożenia dla użytkowników przejścia pod rondem, dlatego pozostanie ono w dalszym ciągu udostępnione dla pieszych. Dojście do przejścia podziemnego od strony Koszutki odbywa w ciągu części schodów, pozostających w strefie placu budowy. Zejście do przejścia nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostaje nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej planowane są pracę przygotowawcze związane z montażem maszyn parkujących. Możliwe utrudnienia związane z dojazdem do posesji.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

– od skrzyżowania ulicy Szopienickiej z ulicą Krawczyka w kierunku ulicy Nałkowskiej kontynuowane będą prace brukarskie

– na skrzyżowaniu ulic Szopienickiej i św. Anny trwa przebudowa przejść dla pieszych i chodników.

– od wjazdu na KWK Wieczorek do skrzyżowania z ul. Woźniaków trwa wykonywanie podbudów i nawierzchni z kostki brukowej. Prace te będą kontynuowane.

– pomiędzy wiaduktem nad autostradą A4, a wiaduktem nad nieczynną linią kolejową wykonywane będą podbudowy i warstwy nawierzchni.

– planowana jest kontynuacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni jezdni ścieżki rowerowej wzdłuż całej inwestycji.

– rozpoczęto przebudowę zatoki autobusowej przystanku Kolonia Wysockiego Woźniaków.

Przystanek Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca pozostaje w tymczasowej lokalizacji tj. przesunięty o około 100 m w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ulic Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach planowane są roboty związanych z budową konstrukcji drogi – mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy gen. Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych planowane jest przekazanie placu budowy wykonawcom w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ulic Sikorskiego i Pułaskiego – etap II” zadanie w 2 częściach:

– Część I: wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy odcinka ulicy Pułaskiego od ulicy Granicznej do ulicy gen. Szeptyckiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, miejscami postojowymi, ścieżką rowerową i przebudową kolidującej infrastruktury”;

– Cześć II: wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem, kanałem technologicznym oraz przebudową kolidującej infrastruktury” (rejon ulicy Pułaskiego);

WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

Zakończono procedury odbiorowe robót budowlanych dla X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności