INFORMACJE O REALIZOWANYCH PRZEZ NAS INWESTYCJACH W OKRESIE OD 21 DO 28 LIPCA 2023 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 21 do 28 lipca 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was!

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki trwają roboty związane z montażem paneli fotowoltaicznych.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie trwają prace związane z wymianą urządzeń odwadniających osady ściekowe.

W rejonie ulicy Pawła Kołodzieja, Bielskiej oraz przy Sali Zabaw Nibylandia, ulicy Wolności, Baczyńskiego, Mruczka oraz Jana Samsonowicza trwają prace w ramach drugiej części modernizacji systemu kanalizacyjnego w dzielnicy Murcki.  

Planowane jest rozpoczęcie prac związanych z modernizacją linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki.

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

W rejonie ulicy Błękitnej oraz na terenie przedszkola przy ulicy Piotra Ściegiennego trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowejoraz odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Braci Wieczorków oraz w ulicy Panewnickiej – w chodniku w rejonie skrzyżowania z ulicami Ustrońską i Cieszyńską oraz w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 40 wykonywane będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnej.

Kontynuowane będą prace odtworzeniowe w ulicy Nizinnej i Braci Wieczorków.

W rejonie ulicy Józefa Biniszkiewicza w Katowicach prowadzone są roboty związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej.  

W ulicy Morawy między Objazdową a Obrońców Westerplatte trwają prace związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida, Oswalda Kozioła, Rysia i w al. Wojciecha Korfantego prowadzone są roboty budowlane w ramach drugiego etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego. 

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zabudową zbiorników retencyjnych.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH

W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA KATOWICE

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

Trwają roboty budowlane w zakresie realizacji Miejskiego Domu Kultury Witosa przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego/ulicy Władysława Grabskiego. W celu dotrzymania harmonogramu robót, Wykonawca zaplanował realizację prac również w niedziele, przy czym, aby zminimalizować negatywny wpływ na otoczenie, w tym czasie wykonywane będą roboty jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Trwają roboty budowlane w ramach Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara przy ulicy Tadeusza Kościuszki 165.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy gen. Józefa Hallera od ulicy Niepodległości 4 do skrzyżowania z ulicą Wandy trwają prace rozbiórkowe, prace związane z wykonaniem muru oporowego w rejonie budynku przy ulicy Pogodnej 2, konstrukcji nawierzchni chodnika, drogi rowerowej oraz prace związane z przebudową oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i budową kanału technologicznego. Wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

W ramach budowy układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (obejmujące ulice Olimpijską i Katowicką, Markiefki, H.M. Góreckiego i Nadgórników) planowane jest rozpoczęcie robót ziemnych.

W ramach przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej planowane jest prowadzenie robót przygotowawczych.

W ramach budowy nowego układu drogowego dla skomunikowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Janusza Korczaka trwają prace przygotowawcze oraz roboty związane z przebudową sieci gazowej oraz oświetlenia ulicznego. Możliwe chwilowe utrudnienia w ruchu ulicznym.

W ramach budowy przedłużenia ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Wilhelma Friedricha Grundmanna planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w ulicy Grundmanna.

W ramach budowy układu drogowego w rejonie ulic Kalinowej, Wilczewskiego planowane jest prowadzenie robót przygotowawczych. Przejście wzdłuż Rowu Piotrowickiego (od Intermarche przy ulicy Armii Krajowej do ulicy Kalinowej) będzie niemożliwe.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a. Trwa procedura odbiorowa.

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w zakresie boiska przy ulicy Mieczyków. Trwają przygotowania do czynności odbiorowych.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na ulicy Tylnej Mariackiej będzie kontynuowana procedura odbiorowa. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony. 

W ramach budowy połączenia ulic Panewnickiej i Koszykowej (rejon Kościoła pw. św. Antoniego w Katowicach – Panewnikach) będzie kontynuowana procedura odbiorowa.

W ramach budowy układu drogowego w ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego od ulicy Granicznej do ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego kontynuowana będzie procedura odbiorowa.

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Francuskiej od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów roboty zostały zakończone. Prowadzone są prace porządkowe.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać, kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności