INFORMACJE O REALIZOWANYCH PRZEZ NAS INWESTYCJACH W OKRESIE OD 23 DO 30 CZERWCA 2023 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 23 do 30 czerwca 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was!

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki trwają roboty związane z montażem paneli fotowoltaicznych.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie rozpoczną się prace związane z wymianą urządzeń odwadniających osady ściekowe.

W rejonie ulicy Pawła Kołodzieja, Bielskiej oraz przy Sali Zabaw Nibylandia, ulicy Wolności, Baczyńskiego, Mruczka oraz Jana Samsonowicza trwają prace w ramach drugiej części modernizacji systemu kanalizacyjnego w dzielnicy Murcki.  

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

W rejonie ulicy Błękitnej trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowejoraz odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Braci Wieczorków oraz w ulicy Panewnickiej (na odcinku ulicy Medyków do budynku 105)trwają prace wykopowe oraz odtworzeniowe, natomiast w ulicy Nizinnej trwają prace odtworzeniowe w ramach realizacji inwestycji związanej z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

W rejonie ulicy Józefa Biniszkiewicza w Katowicach prowadzone są roboty związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej.  

W rejonie ulicy Objazdowej oraz Bednarskiej trwają prace związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida, Oswalda Kozioła, Rysia i w al. Wojciecha Korfantego prowadzone są roboty budowlane w ramach drugiego etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego. 

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zabudową zbiorników retencyjnych.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA KATOWICE

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

Trwają roboty budowlane w zakresie realizacji Miejskiego Domu Kultury Witosa przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego/ulicy Władysława Grabskiego. W celu dotrzymania harmonogramu robót, Wykonawca zaplanował realizację prac również w niedziele. Aby zminimalizować negatywny wpływ na otoczenie, wykonywane będą jak najmniej uciążliwe roboty.

Trwają roboty budowlane w ramach Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara przy ulicy Tadeusza Kościuszki 165.

Trwają roboty budowlane związane z budową boiska przy ulicy Mieczyków. Możliwe odcinkowe zwężenie jezdni ul. Mieczyków.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy układu drogowego w ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego od ulicy Granicznej do ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego trwają prace związane z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenu przyległego. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego jest wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji. Wystąpią utrudnienia w tym rejonie.

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Francuskiej od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów będą wykonywane prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi rowerowej wzdłuż ulicy Francuskiej oraz porządkowaniem terenu przyległego. Zgodnie z wprowadzoną organizacją ruchu, ruch pieszy prowadzony jest zachodnią stroną ulicy Francuskiej (wzdłuż ogródków działkowych). Przystanek komunikacji autobusowej Muchowiec Park przesunięto o 150 metrów przed dotychczasową lokalizację tj. przed skrzyżowanie z ul. Trzech Stawów. Mogą wystąpić utrudnienia w tym rejonie.

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy gen. Józefa Hallera od ulicy Niepodległości 4 do skrzyżowania z ulicą Wandy trwają prace rozbiórkowe, prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni chodnika, drogi rowerowej oraz prace związane z przebudową oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i budową kanału technologicznego. Wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

W ramach budowy połączenia ulic Panewnickiej i Koszykowej (rejon Kościoła pw. św. Antoniego w Katowicach – Panewnikach) trwają prace związane z wykonaniem robót drogowych. Mogą wystąpić czasowe utrudnienia w tym rejonie.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM  

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego,

Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej

Polskiego Radia w Katowicach (obejmujące ulice Olimpijską i Katowicką, Markiefki, H.M. Góreckiego i Nadgórników) planowane jest prowadzenie robót przygotowawczych.

W ramach przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej (na odcinku od ulicy Gospodarczej do ulicy Porcelanowej, w rejonie ulicy Kolonia Amandy) planowane jest prowadzenie robót przygotowawczych.

W ramach budowy nowego układu drogowego dla skomunikowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Janusza Korczaka trwają prace przygotowawcze oraz planowane są roboty ziemne poza pasem drogowym ul. Korczaka.

W ramach budowy przedłużenia ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Grundmana planowane jest prowadzenie robót przygotowawczych.

W ramach budowy układu drogowego w rejonie ulic Kalinowej, Wilczewskiego planowane jest prowadzenie robót przygotowawczych. Przejście wzdłuż Rowu Piotrowickiego (od Intermarche przy ulicy Armii Krajowej do ulicy Kalinowej) będzie niemożliwe.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a. Trwa procedura odbiorowa.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na ulicy Tylnej Mariackiej będą kontynuowana procedura odbiorowa. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony. 

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać, kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności