INFORMACJE O REALIZOWANYCH PRZEZ NAS INWESTYCJACH W OKRESIE OD 27 STYCZNIA DO 3 LUTEGO 2023 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 27 stycznia do 3 lutego 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulic Szkolnej i Teatralnej trwają prace wykopowe związane z przebudową kanalizacji ogólnospławnej.  

W rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej, planowane jest prowadzenie prac związanych z wykonaniem poziomego oznakowania nawierzchni po wykonanych robotach. Powyższe uzależnione jest od warunków atmosferycznych. 

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie trwają prace związane z budową drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki trwają roboty związane z modernizacją koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne oraz roboty związane z przebudową stacji dmuchaw.  

W ulicy Sarmackiej prowadzone są roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa

Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Błękitnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka, w rejonieulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (okolice budynku Tauron) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej, natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego prowadzone są roboty odtworzeniowe.

Prowadzone są prace wykopowe w rejonie ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego w ramach II etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego. 

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zbiornikami retencyjnymi w rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają roboty budowlane w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Gospodarczej (od przystanku Katowice Cmentarz Komunalny do włączenia w istniejącą drogę rowerową w rejonie ronda) wdrożono tymczasową organizację ruchu. Prowadzenie prac będzie się odbywać przy odcinkowym zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu. Wystąpią utrudnienia w tym rejonie.

Na ulicy Tylnej Mariackiej trwa montaż wewnętrznych elementów zespołów maszyn oraz osprzętu do parkowania. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony

W ramach budowy układu drogowego w ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego od ulicy Granicznej do ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego trwają prace związane z budową oświetlenia oraz roboty drogowe. Ulica Pułaskiego od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego jest wyłączona z ruchu – zakaz nie dotyczy pojazdów budowy, pojazdów zarządców terenu oraz mieszkańców przyległych posesji.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE KUBATUROWE

Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Ordona 3. Trwa procedura odbiorowa.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego do ulicy gen. Władysława Sikorskiego, kontynuowana będzie procedura odbiorowa wykonywanych robót budowlanych. Planowane są też prace związane z usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów. Występują utrudnienia w ruchu pieszym. Ruch pieszy skierowany jest wzdłuż stawu.

W ramach wybudowanego ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka będą prowadzone prace porządkowe. Kontynuowana będzie również procedura odbiorowa wykonywanych robót budowlanych. Planowane jest również prowadzenie prac związanych z usuwaniem usterek wskazanych wykonawcy podczas prowadzonych odbiorów.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM 

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Adama. 

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności