INFORMACJE O REALIZOWANYCH PRZEZ NAS INWESTYCJACH W OKRESIE OD 4 DO 11 SIERPNIA 2023 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 4 do 11 sierpnia 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was!

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki trwają prace elektryczne związane z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie trwają prace związane z wymianą urządzeń odwadniających osady ściekowe oraz planowane jest rozpoczęcie robót związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej.

W rejonie ulicy Bielskiej 11, Baczyńskiego, Mruczka, Jana Samsonowicza oraz placu Kasprowicza trwają prace w ramach drugiej części modernizacji systemu kanalizacyjnego w dzielnicy Murcki.  

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

W rejonie ulicy Błękitnej oraz na terenie przedszkola przy ulicy Piotra Ściegiennego trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowejoraz odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Braci Wieczorków (na wysokości budynku nr 6),w ulicy Panewnickiej, Ustrońskiej i Cieszyńskiej wykonywane będą prace wykopowe związane z budową sieci kanalizacyjnej.

W ulicy Nizinnej i Braci Wieczorków (od ulicy Kijowskiej do budynku nr 15) będą wykonywane prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Józefa Biniszkiewicza w Katowicach prowadzone są roboty związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej.  

W rejonie skrzyżowania ulic Morawy oraz Obrońców Westerplatte trwają prace związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida, Oswalda Kozioła, Rysia i w al. Wojciecha Korfantego prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach budowlanych w ramach drugiego etapu uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulic Xawerego Dunikowskiego i Jana Nepomucena Stęślickiego. 

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zabudową zbiorników retencyjnych.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok planowane jest rozpoczęcie robót związanych z wymianą kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz wymianą zbiornika biogazu i pochodni.

Planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wycinką drzew w ramach modernizacji linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki.

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ulicy Zamenhofa.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA KATOWICE

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego.

Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

Trwają roboty budowlane w zakresie realizacji Miejskiego Domu Kultury Witosa przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego/ulicy Władysława Grabskiego. W celu dotrzymania harmonogramu robót, Wykonawca zaplanował realizację prac również w niedziele, przy czym, aby zminimalizować negatywny wpływ na otoczenie, w tym czasie wykonywane będą roboty jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Trwają roboty budowlane w ramach Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara przy ulicy Tadeusza Kościuszki 165.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy gen. Józefa Hallera od ulicy Niepodległości 4 do skrzyżowania z ulicą Wandy trwają prace związane z wykonaniem muru oporowego w rejonie budynku przy ulicy Pogodnej 2, konstrukcji nawierzchni chodnika i drogi rowerowej oraz prace związane z przebudową sieci. Wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

W ramach budowy układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (obejmujące ulice Olimpijską i Katowicką, Markiefki, H.M. Góreckiego i Nadgórników) trwają roboty ziemne.

W ramach przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej planowane jest prowadzenie robót przygotowawczych.

W ramach budowy nowego układu drogowego dla skomunikowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Janusza Korczaka trwają prace przygotowawcze oraz roboty związane z przebudową sieci oraz oświetlenia ulicznego. Wdrożona została tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zawężeniu ulicy Korczaka.  Wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

W ramach budowy przedłużenia ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Grundmanna wdrożono tymczasową organizację ruchu na ulicy Grundmanna. Rozpoczęto roboty związane z przebudową sieci na terenie zajezdni PKM.

W ramach budowy układu drogowego w rejonie ulic Kalinowej, Wilczewskiego prowadzone są roboty przygotowawcze. Przejście wzdłuż Rowu Piotrowickiego (od Intermarche przy ulicy Armii Krajowej do ulicy Kalinowej) będzie niemożliwe.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na ulicy Tylnej Mariackiej będą prowadzone prace porządkowe. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

W ramach budowy połączenia ulic Panewnickiej i Koszykowej (rejon Kościoła pw. św. Antoniego w Katowicach – Panewnikach) będzie kontynuowana procedura odbiorowa.

W ramach budowy układu drogowego w ulicy gen. Kazimierza Pułaskiego od ulicy Granicznej do ulicy gen. Stanisława Szeptyckiego kontynuowana będzie procedura odbiorowa.

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Francuskiej od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów prowadzone są prace porządkowe.

WYKAZ WŁAŚNIE ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

Zakończono procedurę odbiorową robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Zadole 24a oraz Oddziału Przedszkola przy ulicy Zadole 26a.

Zakończono procedurę odbiorową boiska przy ulicy Mieczyków.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać, kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności