INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 20 DO 24 CZERWCA 2022 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 20 do 24 czerwca 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy Dobrej i Błękitnej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ulicy Dobrej prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, Wiosny Ludów, Woźniaka i Kantorówny (na odcinku od ulicy Wiosny Ludów do ulicy Morawa) kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Szronowej i Deszczowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Śniegowej, Mroźnej i Szronowej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Szronowej prowadzone są roboty związane z budową sięgaczy do posesji.

W związku z prowadzonymi robotami w ulicy Deszczowej konieczne jest częściowe wyłączenie tej ulicy z ruchu.

▪️ Dojazd do ulic gen. Józefa  Hallera, Pod Młynem, Strzelców Bytomskich oraz drogi ekspresowej nr 86 został wyznaczony przy pomocy tablic informacyjnych wskazujących objazd.

▪️ Dojazd do ulicy Zimowej został wyznaczony przez drogę ekspresową nr 86.

 Prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa

W rejonie ulicy Obrońców Westerplatte (na wysokości numeru 80) prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych. 

W rejonie ulic Jana Samsonowicza, Walerego GoetlaJuliana Fałata oraz Mruczka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy ZałęskiejNa tym terenie została zmieniona organizacja ruchu.  

W rejonie ulicy Kołobrzeskiej (Plac wewnętrzny) prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego oraz Skweru Gustawa Holoubka prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnych zbiorników retencyjnych ZB1 i ZB2. W tym rejonie zmieniona została organizacja ruchu.

 Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz obiektu – instalacyjne i wykończeniowe (układanie płytek, malowanie), izolacje na plażach basenowych, jak również montaże: sufitów podwieszanych, zjeżdżalni i szafek szatniowych. W zakresie robót zewnętrznych trwa układanie kostki na miejscach postojowych i drogach dojazdowych, montaż ogrodzenia i balustrad zewnętrznych. Trwa również montaż konstrukcji oraz modułów fotowoltaicznych na dachu budynku.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z elewacją, instalacją wentylacyjną i elektryczną oraz białym montażem. Dodatkowo w budynku prowadzone są roboty wykończeniowe (płytkowanie, gładzie, zabudowy gipsowo-kartonowe), trwa również montaż instalacji fotowoltaicznej i balustrad na trybunach.

W zakresie zagospodarowania terenu trwa układanie kostki brukowej na ciągach pieszo-jezdnych, montaż ogrodzenia, sianie trawy oraz nasadzenia drzew. Zakończono przygotowywanie podłoża pod ułożenie poliuretanu.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa korytowanie pod drogę od ulicy Bocheńskiego oraz roboty związane z sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, teletechnicznymi oraz elektrycznymi.

Zakończono prace konstrukcyjne związane ze zbiornikami retencyjnymi, wykonana jest także kanalizacja sanitarna w drodze od ulicy Bocheńskiego.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają prace przy elewacji wieży, ostatnie prace wykończeniowe związane z elewacją budynku oraz roboty nawierzchniowe wraz z wymianą sieci zewnętrznych.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne związane z cokołem oraz nawierzchniowe. Trwa również obróbka klapy dymowej i kominów.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z ociepleniem ścian nadziemnych oraz z pokryciem dachowym. Trwa również docieplenie stropodachu oraz malowanie elewacji.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przekazano plac budowy w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Oddziału Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 8a.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na przebudowanym i otwartym do ruchu skrzyżowaniu ul. Kolistej od strony Osiedla Giszowiec prowadzone będą roboty na odcinku pomiędzy zjazdem na osiedle Kolista, a zjazdem na teren szybu kopalni.

Ruch na DK86 – ul. Pszczyńskiej będzie odbywał się po dwóch pasach ruchu
w każdym kierunku. Otwarta została łącznica zjazdowa z autostrady A4 w kierunku na Tychy.

Na przejściu podziemnym T5-B w rejonie parku trampolin prowadzone będą roboty konstrukcyjne, brukarskie oraz wzdłuż DK86 prace związane z odbudową ekranów akustycznych. Na odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku tymczasowego ronda (stary ślad) – strona zachodnia prowadzone będą roboty związane z budową infrastruktury.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni schodów prowadzących do przejścia pod rondem od strony Koszutki, które od dnia 23 czerwca, na czas trwania Światowego Forum WUF11, zostanie tymczasowo udostępnione dla pieszych.
Udostępniona zostanie jedynie część schodów, które pozostają w strefie palcu budowy.
Na czas otwarcia prace w tym obszarze zostaną wstrzymane. Zejście do przejścia nie będzie posiadało udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, a winda pozostanie nadal wyłączona z użytkowania.

Na ulicy Tylnej Mariackiej w dniu 20 czerwca, po zakończonym pierwszym etapie przebudowy układu drogowego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów, nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy GRAND celem kontynuacji prac związanych z budową smart parkingu. Nadal przewidywane są ograniczenia w dojeździe na ul. Tylną Mariacką.

Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują utrudnienia w ruchu pieszym na odcinkach:

  • od KWK Wieczorek do przystanku autobusowego Kolonia Wysockiego Kulika oraz na odcinku od przystanku Kolonia Wysockiego Woźniaków do skrzyżowania z ul. Kulika trwają prace związane z wykonywaniem robót ziemnych i brukarskich,
  • od wiaduktu nad autostradą A4 w stronę ul. Mysłowickiej planowane jest rozpoczęcie prac rozbiórkowych i ziemnych.

Od 20 czerwca zmianie ulegnie lokalizacja przystanku Kolonia Wysockiego Woźniaków dla autobusów jadących w kierunku Nikiszowca. Przystanek ten zostanie przesunięty o około 100 metrów w kierunku kopalni Wieczorek.

W ramach budowy drogi w rejonie ul. Styczniowej 17 j-n i Biniszkiewicza 57-65 w Katowicach planowane są roboty budowlane związanych z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Styczniowej 17 j-n – mogą wystąpić lokalne utrudnienia w ruchu.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

W rejonie ulicy gen Józefa Hallera bocznej (rejon ulicy Babiego Lata) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.  

Pplanowane jest rozpoczęcie robót związanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Markiefki, na odcinku od ulicy Sztygarskiej do ulicy Kopalnianej.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko w Katowicach trwają czynności odbiorowe inwestycji.

INWESTYCJE KUBATUROWE

Wykonawca robót budowlanych zgłosił zakończenie prac dla X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6, trwają procedury odbiorowe.

Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

————————————————————————————————————–

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności