Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

KANALIZACJA SANITARNA

REALIZOWANY PROJEKT 

OBECNIE SPÓŁKA REALIZUJE PROJEKT "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP III" nr POIS.02.03.00-00-182/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 30 marca 2017 r. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o.o.  zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0182/16-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 Fundusze Europejskie       

Projekt obejmuje 64 zadania inwestycyjne, w tym 50 zadań budowlanych zlokalizowanych w następujących dzielnicach Katowic: Ligota-Panewniki, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie, Koszutka, Dąb, Załęże, Brynów.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowanych i zmodernizowanych blisko 81 km sieci kanalizacyjnych (w tym również metodą bezwykopową). Dodatkowo wykonane zostaną:

 • prace na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. na stacji odwadniania osadu,
 • prace na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. zabudowę na istniejącym kanale kraty wstępnej.

Przedsięwzięcie obejmie również :

 • modernizację pompowni Murcki oraz budowę nowej tłoczni,
 • budowę karty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec,
 • modernizację studni rozprężnych przepompowni ścieków na terenie miasta Katowice,
 • zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z doposażeniem,
 • wykonanie modelu hydraulicznego i monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnych 

Realizacja Projektu planowana jest na lata 2016 – 2023.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 345 235 154,06 PLN

Udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 175 461 515,62 PLN

 

ZOBACZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU 

CEL PROJEKTU

Celem Przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Katowice i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi:

 • wzrost poziomu skanalizowania na obszarze Aglomeracji Katowice na terenie miasta Katowice do 98,089%
 • wzrost obciążenia RLM o 209 w aglomeracji Katowice w wyniku podłączenia nowych mieszkańców,
 • poprawa standardu i jakości życia mieszkańców,
 • stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia wynikających ze zwiększenia poziomu inwestycji infrastrukturalnych na obszarze Projektu,
 • poprawa niezawodności odbioru oraz oczyszczania ścieków.

W ramach Projektu zostanie wybudowana i zmodernizowana sieć kanalizacji sanitarnej,  zmodernizowana kanalizacja ogólnospławna poprzez rozdział tj. adaptację istniejącego przewodu kanalizacyjnego i budowę nowej sieci kanalizacyjnej, zostaną zmodernizowane studnie rozprężne pompowni ścieków w Aglomeracjach Katowice i Sosnowiec na obszarze miasta Katowice, w zlewniach oczyszczalni Radocha, Podlesie, Panewniki, Gigablok i Dąbrówka Mała.

Przedsięwzięcie obejmuje również budowę kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec, modernizację pompowni Murcki oraz modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie wraz z wymianą urządzeń, doposażeniem obiektów w celu polepszenia pracy oczyszczalni ścieków.

 

LOKALIZACJA PROJEKTU

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok:

Zadanie 1 zlokalizowane będzie w ulicach: Morelowa, Gruszowa, Brzoskwiniowa, Stęślickiego, Widok, Dobrej, Słonecznej, Ściegiennego, Cichej, Jasnej, Błękitnej;

Zadanie 2 zlokalizowane będzie w ulicach: Ceglanej, Krzemiennej, Francuskiej, Porfirowej;

 

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki:

Zadania 29 do 36 zlokalizowane będą na obszarze oczyszczalni ścieków Panewniki

Zadanie 3 zlokalizowane będzie w ulicy Załęskiej,

Zadanie 4 zlokalizowane będzie w ulicach: Piotrowickiej, Słupskiej, Koszalińskiej;

Zadanie 5 i 6 zlokalizowane będzie w ulicach Panewnickiej, Warmińskiej, Śląskiej, Bronisławy, Kaszubskiej, Poleskiej, Mazowieckiej, Huculskiej, Pomorskiej, Wileńskiej, Mazurskiej;

Zadanie 7 zlokalizowane będzie w ulicach: Kruczej, Szojdy, Ogrodowej, Wyzwolenia, Heweliusza;

Zadanie 8 zlokalizowane będzie w ulicy Sarmackiej.

 

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie:

Zadania 37 do 47 zlokalizowane będą na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie

Zadanie 9 zlokalizowane będzie w ulicy Gierlotki;

Zadanie 10 zlokalizowane będzie w ulicy Armii Krajowej;

Zadanie 11 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Bukszpanowa boczna do Suberlaka;

Zadanie 12 zlokalizowane będzie w ulicy Azalii;

Zadanie 13 zlokalizowane będzie w ulicy Uniczowskiej;

Zadanie 14 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Wieżowa, Urbana;

Zadanie 15 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Bukszpanowa, Derenii, Tunelowa;

Zadanie 16 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Żurawia, Mariana Sobańskiego, Walerego Jankego, Karola Szymanowskiego, Grottgera, Barcelońska, Góralska, Puchacza, Krogulcza;

Zadanie 17 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Goetla, Samsonowicza, Fałata, Mruczka, Baczyńskiego, Solskiego, Zająca, Chroboka, Niemczyka, Ćwiklińskiej, przejście przez ul. Bielską, przejście przez Tartaczną, przejście przez Wolności, przejście przez Sokołowskiego (kolektor równoległy do Kołodzieja), Didura

Zadanie 48 zlokalizowane będzie w ulicy Szarych Szeregów.

 

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała:

Zadanie 18 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Zimowa, Mroźna, Śniegowa, Lodowa, Chłodna, Szronowa, Deszczowa;

Zadanie 19 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Korczaka, Borki, Obrońców Westerplatte;

Zadanie 20 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Bednorza, Wańkowicza;

Zadanie 21 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Babiego Lata, Mroźna, Hallera;

Zadanie 22 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Objazdowa, Morawa, Obrońców Westerplatte;

Zadanie 23 zlokalizowane będzie w ulicy Szabelniana;

Zadanie 24 zlokalizowane będzie w ulicach: Le Ronda, Strzelców Bytomskich, Pod Młynem, Milowcka, Styczniowa;

Zadanie 25 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Lwowska, Kantorówny, Ratuszowa, Zamenhofa, Wałowa, Wypoczynkowa, Wiosny Ludów, Woźniaka, 11 Listopada, Krakowska;

 

Lokalizacja zadań ze zlewni oczyszczalni ścieków Radocha:

Zadanie 26 zlokalizowane będzie w ulicy Zamkowej;

Zadanie 27 zlokalizowane będzie w ulicy Kolistej;

Zadanie 28 zlokalizowane będzie w rejonie ulic: Górniczego Dorobku, Szopienicka;

Zadanie 49 zlokalizowane będzie w dzielnicy Giszowiec.

 

ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Obszar Projektu podzielno na pięć zlewni związane z oczyszczalniami ścieków: Radocha, Podlesie, Panewniki, Gigablok oraz Dąbrówka Mała. Wyszczególniono łącznie 50 zadań inwestycyjnych mających na celu rozbudowę oraz poprawę działania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wód opadowych na terenie miasta Katowice. Zlewnia oczyszczalni Radocha należy do Aglomeracji Sosnowiec, natomiast pozostałe cztery zlewnie do Aglomeracji Katowice.

Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne:

 • budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych w systemie grawitacyjnym. Łączna długość nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L=6015 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø800mm.
 • budowę nowej kanalizacji deszczowej o łącznej długości nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L= 390 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø500mm.
 • modernizację kanalizacji sanitarnej poprzez budowę nowej sieci w miejscu dotychczasowej w obszarze skanalizowanym. Łączna długość nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L=2820 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø200÷Ø500mm.
 • modernizację kanalizacji deszczowej poprzez budowę nowej sieci w miejscu dotychczasowej. Łączna długość nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L=345 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø600mm.
 • budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach skanalizowanych, poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. Zaadaptowanie przewodów kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje deszczową. Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 38 885 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø800mm.
 • budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej na obszarach skanalizowanych, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową. Zaadaptowanie przewodów kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną. Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 3 400 mb. Zakres średnic nowobudowanych kanałów wynosi Ø160÷Ø1500mm.
 • modernizację poprzez renowację bezwykopową kanalizacji o łącznej długości 28 738 mb w zakresie średnic Ø160÷Ø1200mm
 • modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki, która obejmuje modernizację oraz wymianę urządzeń w zakresie:
 1. osadniki wtórne – modernizacja urządzeń: roboty polegające na renowacji powierzchni betonowych oraz doposażenie obiektów w nowe zgarniacze osadu z systemem odbioru substancji flotujących, pozwalającym na efektywniejsze zatrzymanie zawiesiny w urządzeniach;
 2. koryto wylotowe - doposażenie w analizator kolorymetryczny przez zabudowę urządzenia na istniejącym kanale;
 3. budynek socjalno-administracyjny – kompleksowa modernizacja pomieszczeń i wyposażenia, w tym wymiana instalacji wewnętrznych (sieci c.o., sieci kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i oświetlenia), stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń;
 4. stacja trafo - modernizacja budynku, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 5. komora rozdzielcza - wykonanie prac modernizacyjnych w dnie żelbetowym istniejącej komory;
 6. stacja odwadniania osadu – wymiana urządzeń odwadniających na energooszczędne i bardziej efektywne wraz z kompleksową modernizacją budynku, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji wewnętrznych i zewnętrznych;
 7. budynek krat i pompowni ścieków – kompleksowa modernizacja pomieszczeń, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji oświetleniowej, remont dachu oraz elewacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z dociepleniem;
 8. piaskownik – renowacja powierzchni betonowych wraz z wymianą systemu zgarniania z zastosowaniem zgarniaczy łańcuchowych do ciągłego odbioru piasku oraz          podłączenie do systemu sterowania;
 9. poletka piasku – zagospodarowanie terenu po wyłączonych z eksploatacji poletkach piaskowych, w tym likwidacja murków z płyt betonowych, wyrównanie terenu i ułożenie kostki brukowej oraz zadaszenie wiatą z przeznaczeniem na parking;
 10. poletka osadu – zagospodarowanie terenu po poletkach osadowych poprzez ułożenie kostki brukowej z przeznaczeniem na parking.
 • modernizację oczyszczalni ścieków Podlesie, która obejmuje modernizację oraz wymianę urządzeń w zakresie:
 1. komora rozdzielcza - wyposażenie w sondę poziomu w celu ciągłej kontroli napływu ścieków oraz montaż oświetlenia w celu poprawy pracy i bezpieczeństwa pracowników;  
 2. laguna – renowacja zbiornika wraz z odbudową drenażu oraz z odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania;
 3. doposażenie instalacji osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe;
 4. oświetlenie zewnętrzne - przebudowa układu oświetlenia zewnętrznego;
 5. modernizacja istniejących studni depresyjnych;
 6. zabudowa na istniejącym kanale kraty wstępnej;
 7. zbiornik buforowy przed oczyszczalnią - budowa komory do czasowego zatrzymania nadmiaru ścieków np. podczas deszczu, umożliwiającej regulację obciążenia hydraulicznego oczyszczalni, zabudowana na terenie obiektu przed istniejącą komorą rozdziału;
 8. zakup agregatu prądotwórczego 113kW dla zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni w razie awarii zasilania
 • modernizację pompowni Murcki oraz budowę nowej tłoczni i budowie nowego rurociągu tłocznego, którego realizacja zostanie sfinansowana ze środków własnych beneficjenta.
 • budowę kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec
 • modernizację studni rozprężnych, przepompowni ścieków na terenie miasta Katowice
 • zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z doposażeniem. Zadania obejmują zakup:
 1. samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego dwuosiowego;
 2. samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego z recyklingiem wody;
 3. samochodu specjalistycznego ssąco-płuczącego z recyklingiem wody;
 4. dwóch koparko-ładowarek z dodatkowym osprzętem ;
 5. samochodu SUV;
 6. pojazdu elektrycznego osobowo-towarowego;
 7. mobilnego kontenera socjalnego;
 8. agregatu prądotwórczego 121kW (151kVA);
 9. korków pneumatycznych w zakresie średnic 400-1200mm (4 komplety);
 10. samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej metodą rękawa krótkiego (pakery) oraz kamerą do inspekcji – żmijka;
 • wykonanie modelu hydraulicznego i monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.

 

 

ZADANIA ZREALIZOWANE* 

ZADANIE 2 

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Francuskiej i Ceglanej w Katowicach

Zadanie obejmowało: 

1. Renowację sieci kanalizacji deszczowej rękawem z włókna szklanego DN 200 mm - 11,34 mb
2. Renowację sieci kanalizacji deszczowej rękawem z włókna szklanego DN 300 mm - 12,22 mb
3. Renowację sieci kanalizacji deszczowej rękawem z włókna szklanego DN 800 mm - 121,60 mb
4. Renowację sieci kanalizacji deszczowej rękawem z włókna szklanego DN 1000 mm - 676,08 mb
5. Renowację sieci kanalizacji deszczowej rękawem z włókna szklanego DN 1200 mm - 219,69 mb
6. Renowację sieci kanalizacji deszczowej metodą torkretowania 2200 x 2000 mm - 14,02 mb
7. Umocnienie rowu otwartego - 283,00 mb
8. Przebudowę przepustu 2x DN 600 mm - 8,65 mb
9. Wymianę wpustów deszczowych - 2kpl
10. Renowację studni kanalizacyjnych chemią budowlaną - 26 kpl
11. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 mm - 1 667,51 mb
12. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm - 441,32 mb
13. Zabudowę studni kanalizacyjnych DN 600 mm - 10 kpl, DN 1200 mm - 26 kpl, DN 2000 mm - 8 kpl, DN 2500 mm - 11 kpl, DN 3200 mm - 1 kpl

 

ZADANIE 7 

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Osiedla Kokociniec w Katowicach

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 2 034,39 mb 

Łączna długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 168,83 mb 

 

ZADANIE 9

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gierlotki w Katowicach

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 281,29 mb

 

ZADANIE 10

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej w rejonie budynków od numeru 348 do numeru 359

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 232,55 mb

 

ZADANIE 11

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bukszpanowej w Katowicach

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 291,25 mb 

 

ZADANIE 12

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Azalii

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 157,80 mb

 

ZADANIE 13

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Uniczowskiej w rejonie budynków mieszkalnych od numeru 90 do numeru 96

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 124, 40 mb

 

ZADANIE 15

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dereni, Bukszpanowej i Tunelowej w Katowicach - cześć I - przewiert pod torami PKP 

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 47,46 mb 

 

ZADANIE 15

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dereni, Bukszpanowej i Tunelowej w Katowicach - cześć II 

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 1944,46 mb 

 

ZADANIE 20 

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul.Bednorza i Wańkowicza w Katowicach 

Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 64,72 mb

Łączna długość renowacji kanalizacji sanitarnej 443,87 mb 

 

ZADANIE 26 

Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Zamkowej i Grodowej w Katowicach 

Łaczna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ok. 1279 mb

Łączna długość systemu poddanego modernizacji ok. 1092 mb 

 

ZADANIE 29

Zagospodarowanie terenu po poletkach piaskowych i osadowych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

 

ZADANIE 29

Dostawa kontenerów na odpady technologiczne dla Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

Zadanie obejmowało dostawę:
- 6 kontenerów samowyładowczych o pojemności 1,25 m3 przystosowanych do współpracy z wózkiem widłowym,
- 2 kontenerów samowyładowczych o pojemności od 2 do 2,5 m3 przystosowanych do współpracy z wózkiem widłowym,
- 2 kontenerów o pojemności od 0,7 do 1 m3 pod kraty gęste,
- wózek jezdny dla kontenerów pod kraty gęste.

 

ZADANIE 30 

Modernizacja osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach 

Zadanie obejmowało:
- modernizację osadnika wtórnego 25A,
- modernizację osadnika wtórnego 25B,
- modernizację osadnika wtórnego 25C,
- renowację rurociągów DN 200-250, 400, 800,
- renowację komór zasuw,
- wymianę armatury,
- wymianę pomp w budynku pompowni osadu recylkulowanego,
- wykonanie nowych chodników,
- wykonanie barierek przy osadnikach wtórnych.

 

ZADANIE 31

Dostawa wraz z montażem analizatorów na istniejącym korycie wylotowym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

W ramach zadania zamontowano:

 1. Analizator kolorymetryczny azotu amonowego
 2. Analizator kolorymetryczny jonów ortofosforanowych
 3. Optyczny czujnik do pomiaru stężenia azotanów

 

ZADANIE 32 

Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku socjalno-administracyjnym na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach. 

W ramach zadania wykonano: 

 1. wykonanie przebudowy i innych robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń,
 2. remont-modernizacja pomieszczeń nie objętych zmianą sposobu użytkowania
 3. przebudowa węzła ciepłowniczego oraz instalacji centralnego ogrzewania,
 4. przebudowa węzła oraz instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji,
 5. przebudowa instalacji hydrantowej,
 6. przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej,
 7. przebudowa istniejącej wentylacji wywiewnej wymuszonej oraz budowa wentylacji mechanicznej nawiewnej,
 8. wymiana stolarki drzwiowej,
 9. wymiana posadzek,
 10. malowanie pomieszczeń,
 11. przebudowa chodników przy budynku,
 12. dostawa i montaż klimatyzatora.

 

ZADANIE 33

Modernizacja budynku stacji trafo ST-1 na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

W ramach zadania wykonano:

 1. Remont elewacji budynku,
 2. Wymiana pustaków szklanych,
 3. Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz dekarskimi dachu budynku,
 4. Wymiana instalacji odgromowej budynku,
 5. Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z wyłącznikami wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 6. Wymiana pionu kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku wraz z wymianą wpustu dachowego,
 7. Wymiana drabiny wyłazowej na dach,
 8. Remont drzwi wejściowych stalowych wraz żaluzjami,
 9. Remont daszków betonowych nad drzwiami,
 10. Remont stopni schodowych oraz zewnętrznych stalowych krat,
 11. Wymiana 4 sztuk rozłączników 20 kV,
 12. Malowanie wnętrza budynku,
 13. Przebudowa chodników wokół budynku rozdzielni.

 

ZADANIE 35 

Modernizacja budynku i wymiana urządzeń w stacji odwadniania osadu wraz z modernizacją drogi dojazdowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

W ramach zadania:

- wykonano termomodernizację budynku stacji odwadniania osadu
- wykonano modernizację pomieszczeń socjalnych i technologicznych
- dokonano wymiany zbiornika wody technologicznej
- dokonano wymiany 2 sztuk pras taśmowych wraz z osprzętem
- dokonano wymiany przenośników taśmowych
- dokonano montażu rurociągów osadu zagęszczonego DN 100 mm wraz z armaturą i robotami towarzyszącymi
- wykonano modernizację drogi dojazdowej

 

ZADANIE 37 

Roboty uzupełniające i doposażenie obiektów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach 

W ramach zadania wykonano:

1) Montaż zaworów odpowietrzających pompy ścieków w budynku krat z pompownią,
2) Wymianę pomostu roboczo-komunikacyjnego na kanale ściekowym,
3) Wymianę zasuw i rurociągów pomiędzy komorami zasuw – zagęszczaczami - pompownią osadu nadmiernego,
4) Wykonanie odpływu spustowego osadu z reaktora biologicznego 3B i 3C,
5) Montaż barierek na drabinach wejściowych pomostów na komorach osadu czynnego,
6) Doposażenie central wentylacyjnych ob.1 i ob.10,
7) Wykonanie wentylacji nawiewnej w rozdzielni R1 budynku krat i R38 budynek stacji odwadniania osadu,
8) Wykonanie prac elektrycznych i programistycznych,
9) Wykonanie i montaż prowadnic najazdowych dla kontenerów piasku wewnątrz wiaty piasku,
10) Wymianę zastawek w kanałach doprowadzających ścieki do reaktorów biologicznych,
11) Przykrycie kanałów ściekowych doprowadzających ścieki do reaktorów biologicznych,
12) Wyposażenie w pompy odwadniające zatapialne pompowni recyrkulatu,
13) Roboty budowlane rozbiórkowe pomieszczenia magazynowego po zlikwidowanym piaskowniku,
14) Wymianę wysypu osadu odwodnionego do kontenera,
15) Wymianę zasuwy ręcznej na rurociągu osadu recyrkulowanego na elektrozasuwę z wpięciem do systemu

 

ZADANIE 38

Dostawa wraz z montażem stacji poboru prób ścieków na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach  

 

ZADANIE 39 

Renowacja laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

Zadanie obejmował m.in.
- demontaż warstw filtracyjnych piasku i żwiru wraz z rurami drenażowymi,
- demontaż płyt betonowych ze ścian i dna zbiornika, mnichów odwadniających, ścianek filtracyjnych oraz obarierowania stalowego,
- odtworzenie dopływu osadu wraz z wymianą rurociągu,
- czyszczenie i modernizację studni odprowadzających odcieki,
- ułożenie warstwy izolacycjnej oraz warstw filtracyjnych z ciągami drenarskimi,
- ułożenie płyt wielootworowych na dnie zbiornika oraz płyt żelbetowych pełnych na skarpach,
- montaż obarierowania i bramy wjazdowej,
- przebudowę drogi dojazdowej,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

ZADANIE 40 

Doposażenie pompowni osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

W ramach zadania dostarczono i zamontowano  4 kompensatory DN 200 wraz z 4 konfuzorami 300/200.

ZADANIE 41

Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach laboratorium na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach 

W ramach zadania dostarczono i zamontowano:

 1. jednostkę ścienną o zmiennych mocach chłodniczych w zakresie 0,9 -3,9 kW dla mocy chłodniczej i 0,9 -5,3 kW dla mocy grzewczej wraz z jednostką zewnętrzną (komplet)
 2. jednostkę ścienną o zmiennych mocach chłodniczych w zakresie 0,9 -6,0 kW dla mocy chłodniczej i 0,9 - 9,1 kW dla mocy grzewczej wraz z jednostką zewnętrzną (komplet)  

 

ZADANIE 42

Przebudowa układu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem systemu fotowoltaicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

W ramach zadania wykonano:

 1. wymianę 55 kpl. słupów oświetleniowych wraz z oprawami
 2. montaż 16 kpl. kamer  

 

ZADANIE 43

Modernizacja studni depresyjnych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach   

W ramach zadania zmodernizowano:

 1. Studnię depresyjną nr SD1
 2. Studnię depresyjną nr SD2 wraz z montażem pompy głębinowej
 3. Studnię depresyjną nr SD3 
 4. Studnię depresyjną nr SD4
 5. Studnię depresyjną nr SD5

 

ZADANIE 44

Modernizacja stacji transformatorowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach   

 

ZADANIE 45 

Zaprojektowanie i budowa kraty wstępnej na istniejącym kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

W ramach zadania :

 • zabudowano żelbetową monolityczną dwudzielną komorę na kanale doprowadzającym ścieki,
 • wyposażono komorę w oświetlenie,
 • zabudowano zastawki na wlocie i wylocie z każdego kanału komory,
 • zamontowano kratę wstępną rzadką oczyszczaną mechanicznie,
 • podłączono sterowanie kratą do systemu SCADA,
 • wykonano ciąg komunikacyjny wraz z placem manewrowym i tacą ociekową dla samochodów asenizacyjnych

ZADANIE 47 

Dostawa agregatu prądotwórczego 113 kW dla zapewnienia ciągłości pracy Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach   

 

ZADANIE 49

Budowa kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec 

W ramach zadania zabudowano:

 1. wiata kraty mechanicznej wraz z urządzeniami 
 2. droga dojazdowa
 3. stacja transformatorowa 
 4. instalacja wodociągowa 
 5. instalacja elektroenergetyczna 
 6. ogrodzenie 

 

ZADANIE 50

Modernizacja studni rozprężnych przepompowni ścieków zlokalizowanych w Katowicach

W ramach zadania zmodernizowano:  

 1. Komorę rozprężną w rejonie skrzyżowania ul. Wincentego Pola i ul. Bocznej - k-15 (k-319)
 2. Komorę rozprężną w rejonie ulicy Żelaznej - k-675
 3. Studnię rozprężną w ul. Grażyńskiego - k-404 (k-405)
 4. Komorę rozprężną w rejonie ul. Pod Młynem i ul. Żyznej - k-545
 5. Studnię rozprężną w ul. Siemianowickiej - k-94
 6. Studnię rozprężną w rejonie starej oczyszczalni ścieków GISZOWIEC - k-291
 7. Studnię rozprężną w rejonie ul. Kredytowej - k-275
 8. Studnię rozprężną w rejonie skrzyżowania ulic Ligockiej i ul. Filarowej - k-407
 9. Studnię rozprężną w rejonie ul. Goetla (Murcki) - k-333

ZADANIE 51

Dostawa Mitsubishi FUSO CANTER CAP COMBI - samochodu specjalistycznego ssąco - płuczącego dwuosiowego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych 

 

ZADANIE 52

Dostawa RENAULT HD004 CAP RACY 2600 - samochodu specjalistycznego ssąco - płuczącego z recyklingiem wody dla potrzeb kanalizacyjnych 

 

ZADANIE 53

Dostawa RENAULT HD004 CAP RACY 2600 - samochodu specjalistycznego ssąco - płuczącego z recyklingiem wody dla potrzeb kanalizacyjnych 

 

ZADANIE 54 

Dostawa koparko - ładowarki JCB 4CX z dodatkowym osprzętem

 

ZADANIE 55

Dostawa koparko - ładowarki JCB 3CX z dodatkowym osprzętem 

 

ZADANIE 56 

Dostawa samochodu towarowo- osobowego ISUZU D-MAX  dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych.

 

ZADANIE 57

Dostawa pojazdu elektrycznego osobowo - towarowego Melex 381 N.Car dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach 

 

ZADANIE 58

Dostawa mobilnego kontenera socjalnego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych 

 

ZADANIE 59 

Dostawy mobilnego agregatu prądotwórczego 121kW (151kVA) dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych

 

ZADANIE 60

Dostawa korków pneumatycznych w zakresie średnic 400 – 1200 mm (4 komplety) dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych 

W ramach zadania zakupiono 4  komplety korków (łącznie 16 szt. korków) do czasowego zamykania przepływów w kanalizacji, tj.:

 1. 1 komplet korków dla średnicy kanału Ø 400 - 4 szt. korków w zakresie DN min.200 - max.400;
 2. 1 komplet korków dla średnicy kanału Ø 600 - 4 szt. korków w zakresie DN min.300 - max.600;
 3. 1 komplet korków dla średnicy kanału Ø 800 - 4 szt. korków w zakresie DN min.500 - max.800;
 4. 1 komplet korków dla średnicy kanału Ø 1200 - 4 szt. korków w zakresie DN min.600 - max.1200.

ZADANIE 61

Dostawa Mercedes - Benz Sprinter - samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej i kamerą do inspekcji

 

ZADANIE 63

I. Dostawa tablic informacyjnych, tabliczek informacyjnych oraz naklejek dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”

W ramach zadania: zostały zamontowane trwałe nośniki informacji w postaci 3 sztuki tablic informacyjnych o wymiarze 2,00 m na 3,00 m oraz zakupiono tabliczki informacyjne i naklejki dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”.

II. Organizacja i przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami Katowic w celu promocji Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III" w dniu 21.10.2017 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach.  

III. Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych (ulotek, rollupów, banera, kostek reklamowych - jako ścianki, flagi) dla Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III" 

*stan na dzień 1.06.2020 r. 

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.