Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Faza I

PROJEKT „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP II"  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  

Projekt powstał na bazie opracowanego na zlecenie Miasta Katowice tzw. „Masterplanu" czyli planu uporządkowania gospodarki ściekowej.

Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji rozpoznane zostały potrzeby budowy i modernizacji kanalizacji. „Masterplan" stanowił podstawę do prac projektowych, decyzji inwestycyjnych i faz przygotowawczych projektu.  

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" jest również kontynuacją zakończonego już pierwszego etapu projektu pn. „Katowice - oczyszczanie ścieków".

Pierwszy etap, realizowany w latach 2002-2008, obejmował modernizację oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i budowę sieci kanalizacyjnych w centrum miasta (plan sieci zrealizowanych w pierwszym etapie).  

Drugi etap, planowany do realizacji w latach 2010-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację kolejnych dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu (plany sieci do realizacji w drugim etapie).

Część projektu, która spełniała wymogi konkursu, została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Spójności. Formalna i merytoryczna ocena wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym i 1 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-215/09-00, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ 2007-2013. 

24 stycznia 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy z Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - etap II", stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Kolejna część projektu tzw. Faza II, która spełniała wymogi następnego konkursu, została w czerwcu 2012 roku zgłoszona do dofinansowania. Formalna oraz merytoryczna  I i II stopnia ocena wniosku zakończyła się również pozytywnie i 30 kwietnia 2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-304/12, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.  w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013. 

W związku ze stale pojawiającymi się nowymi potrzebami rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej podjęto decyzję o przygotowaniu trzeciej części projektu stanowiącej rozszerzenie zakresu rzeczowego II Fazy. W kolejnym konkursie 6 czerwca 2014 r. został złożony wniosek obejmujący rozszerzenie zakresu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego. 

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną I i II stopnia i 14.01.2015 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres II Fazy o 35 zadań polegających na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych, budowie wodociągu oraz dostawie specjalistycznego sprzętu do bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnych. 

Oprócz dofinansowania, które Spółka otrzymała w ramach dotacji unijnej, pozostałą część środków finansowych stanowią środki własne, dopłaty z NFOŚiGW i kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

      

W dniu 05.04.2012 roku Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 190/2012/WN12/OW-KI-PSIB o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o wartości maksymalnej, łącznej kwocie dopłat w wysokości 7 623 522,49 PLN.

Kolejną umowę nr 191/2012/Wn12/OW-KI-PS/B o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II" współfinansowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, w wysokości do 10.349.897,25 zł podpisano dnia 05.04.2012r. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu

Etap II - Faza II www. faza2-kanalizacja-katowice.pl

Cel projektu

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II” ma na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie miasta Katowice.

Zapewni poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi, poprawę jakości wód oraz wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i poprawę jakości zarządzania siecią.

Ponadto przyczynia się do realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zakres projektu

 Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" obejmuje:

o    Budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych

o    Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej

o    Modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki [Q=18.000 m3/d]

o    Modernizację oczyszczalni ścieków Podlesie [Q=14.000 m3/d]

  

Rzeczowy zakres projektu obejmuje:

o      Kanalizację sanitarną - 161 km

o      Kanalizację ogólnospławną - 20 km

o      Kanalizację deszczową - 49 km

o      Wodociągi - 0,7 km

o      Przelewy burzowe - 5 szt.

o      Przepompownie - 23 szt.

o      Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty 

 

w tym zakres objęty dofinansowaniem z Funduszu Spójności:

FAZA I

o    Kanalizacja sanitarna - 64 km

o    Kanalizacja ogólnospławna - 17 km

o    Kanalizacja deszczowa - 19 km

o    Przelewy burzowe - 5 szt.

o    Przepompownie - 13 szt.

o    Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty

FAZA II wraz z rozszerzeniem

o    Budowa kanalizacji sanitarnej - 37 km

o    Modernizcja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej - 40 km

o    Budowa sieci wodociągowej - 1 km

o    Przepompownie - 9 szt.

 

Decyzje o pozwoleniu na budowę

Wartość projektu

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" jest jednym z większych projektów inwestycyjnych realizowanych w Katowicach. Jego szacunkowa wartość wynosi około 640 mln złotych.

W części objętej pierwszym wnioskiem zgodnie z Aneksem z 23.03.2016 r. do umowy o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-215/09-00 z 01.10.2010 r.:

- Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:  277 487 500,79 PLN

- Wydatki kwalifikowane realizacji projektu wynoszą:  146 122 463,16 PLN 

- Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie do:  124 204 093,68 PLN 

W części dotyczącej drugiego wniosku zgodnie z Aneksem z 23.03.2016 r. do umowy o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-304/12 z 30.04.2013 r.:

- Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi:  155 926 029,32 PLN

- Wydatki kwalifikowane realizacji projektu wynoszą: 91 471 538,05 PLN 

- Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie do:   77 750 807,32 PLN

 

Roboty budowlane:

Zadania realizowane z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

FAZA I

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach

 

Kontrakt 5A: okolice ul. Moniuszki

Wartość umowy: 9 542 387,67 PLN brutto

Wykonawca: Energopol Południe S.A., Sosnowiec

Kontrakt 5B: rejon aleji Korfantego, Nowy Świat, Gnieźnieńska, Strażacka, Karłowicza, Słoneczna, Koziołka, osiedle Alfreda

Wartość umowy: 12 108 967,22 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum: PPU Ergopol Sp. z o.o. Katowice, PBD Drogopol - ZW Sp. z o.o., Katowice

Kontrakt 5C: rejon ulic Nadgórników, Ścigały, Kopalniana, Markiefki, Katowicka, Nowotarska, Wrocławska, Morawska, Wiertniczej, pod Roździeńskiego, Hałubki, Waleriana, Graniczna, Raciborska, Kozielska, W.Pola, Bocheńskiego, Chodnikowa, Ścianowa, Wyciągowa, w rejonie ROD „Dobra Nadzieja", wzdłuż Gliwickiej od przedszkola do Wiśniowej, Ossowskiego, Kolońskiej, Kosshuta, Upadowej, Kochłowickiej, Pl. Londzina, Gliwicka, Bocheńskiego, Upadowa, Żeliwna, Pukowca

Wartość umowy: 46.610.065,33 brutto

Wykonawca: Pol-Aqua S.A., Piaseczno

Kontrakt 5C.1: ulica 1-go Maja (od Staszica do Marcinkowskiego)

Wartość umowy: 4 120 287,36 brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o. o., Katowice

Kontrakt 5C.2: 1-go Maja, Bogucicka

Wartość umowy:

Wykonawca: Konsorcjum: Jaekel - Bud- Tech Sp. z o.o. Chorzów, Median Sp. z o.o. Świętochłowice

Kontrakt 5C.3: os. Witosa, Kwiatkowskiego, Barlickiego, Bardowskiego, Mościckiego, pl. Św. Herberta, Rataja

Wartość umowy: 5 929 821,22 brutto

Wykonawca: Konsorcjum: TKS Sp. z o.o. Katowice, ZPU Telgaz Eugeniusz Wiatrak, Katowice

Kontrakt 5C.4: Załęska Hałda, Dobrego Urobku, Okrężna, Brygadzistów, Przodowników, Przekopowa, Wrębowa

Wartość umowy: 7 499 218,66 brutto

Wykonawca: PRInż Holding S.A., Katowice

 

 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach

 

Kontrakt 6A: rejon ulic Kuźnickiej, Śmiłowickiej, Panewnickiej, Łąkowej, Gromadzkiej, Wietnamskiej, Kijowskiej, Panewnickiej, Ludowej, Nad Strumieniem, Książęcej, Chmielnej, Jaworowej, Spółdzielczości, Jaworowej Tylnej.

Wartość umowy: 12 078 939,06 PLN brutto

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA" S.A., Piaseczno

Kontrakt 6B: rejon ulic: Siennej, Warzywnej,  Szpaków, Czyżyków, Gawronów.

Wartość umowy: 6 099 936,99 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

Kontrakt 6C: rejon ulic Jeżynowej, Borówkowej, Widłaków, Skrzypów, Paproci, Franciszkańskiej, Zagrody, Emerytalnej, Związkowej, Rzeszótki i Kłodnickiej, Kołobrzeskiej i Gajowej.

Wartość umowy: 7 084 301,25 PLN brutto

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.Kobierzyce.

 

 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

 

Kontrakt 7A: rejon ul. Tartaczna, Sokołowskiego, Laskowskiego, Samsonowicza, Domeyki, Budryka, Strzeleckiego, Bohdanowicza, Goetla, Szebesty, Bielska, Kaskady, Sumów, Nagietek, Piwonii, Pomorskiego, Rafała, Rolniczej, Niezapominajek, Zaopusta, Kamieńskiej, Szarotek, Szczupaków, Łososiowej, Jesiotra, Jargonia

Wartość umowy: 22 185 341,20 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. Ruda Śląska, Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. Katowice

Kontrakt 7B: rejon ul. Boya-Żeleńskiego, Filaka, Chęcińskiego, Lepszego oraz Kściuczyka

Wartość umowy: 15 270 758,32 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum PBI Telbud Sp. z o.o. Katowice, Z.P.U. Telgaz Sp. z o.o. Katowice

Kontrakt 7C: rejon ul. Złocieni, Śnieżyczek, Krokusów, w części ul. Konwalii, w rejonie ul. Strzelnica, oraz wzdłuż ul. Armii Krajowej do włączenia w ul. Marzanny

Wartość umowy: 1 566 491,48 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura Pawłowice, CETUS Energetyka Gazowa Sp. z o.o. Świerklany

 

 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach

 

Kontrakt 8A: rejon ulic Strzelców Bytomskich, 9 Maja, Grzegorzka, Milowicka, Wyrobiskowa, Wiktora Siwka, Styczniowa, Pod Młynem, Dytrycha, Borki

Wartość umowy: 13 514 158,71 PLN brutto  

Wykonawca: SKANSKA S.A. Warszawa

Kontrakt 8B: rejon ulic Obrońców Westerplatte, Siewna, Hallera, Kuśnierska

Wartość umowy:  1 449 927,08 PLN brutto

Wykonawca: REMETKOR - BIS (LIDER), SYNKRET S.A. (PARTNER)

Kontrakt 8C: rejon ulic Morawa, Osiedlowa, Sucharskiego, Przelotowa

Wartość umowy:  4 514 114,76 PLN brutto

Wykonawca: REMETKOR - BIS (LIDER), SYNKRET S.A. (PARTNER)

Kontrakt 8D: rejon ulic Bednorza, Olchawy, Wańkowicza, Zamenhoffa

Wartość umowy:  1 763 799,09 PLN brutto

Wykonawca: REMETKOR - BIS (LIDER), SYNKRET S.A. (PARTNER)

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach mapa

Kontrakt 9

Wartość umowy: 10 405 946,35 PLN brutto

Wykanawca: Instal Kraków S.A.

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach mapa 

Kontrakt 10

Wartość umowy: 35 548 360,00 PLN brutto

Wykanawca: Instal Kraków S.A.

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.