Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Faza II

PROJEKT „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W MIEŚCIE KATOWICE - ETAP II"  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  

Projekt powstał na bazie opracowanego na zlecenie Miasta Katowice tzw. „Masterplanu" czyli planu uporządkowania gospodarki ściekowej.

Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji rozpoznane zostały potrzeby budowy i modernizacji kanalizacji. „Masterplan" stanowił podstawę do prac projektowych, decyzji inwestycyjnych i faz przygotowawczych projektu.  

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" jest również kontynuacją zakończonego już pierwszego etapu projektu pn. „Katowice - oczyszczanie ścieków".

Pierwszy etap, realizowany w latach 2002-2008, obejmował modernizację oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i budowę sieci kanalizacyjnych w centrum miasta (plan sieci zrealizowanych w pierwszym etapie).  

Drugi etap, planowany do realizacji w latach 2010-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację kolejnych dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu (plany sieci do realizacji w drugim etapie).

Część projektu, która spełniała wymogi konkursu, została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do dofinansowania z Funduszu Spójności. Formalna i merytoryczna ocena wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym i 1 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-215/09-00, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ 2007-2013. 

24 stycznia 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy z Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - etap II", stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Kolejna część projektu tzw. Faza II, która spełniała wymogi następnego konkursu, została w czerwcu 2012 roku zgłoszona do dofinansowania. Formalna oraz merytoryczna  I i II stopnia ocena wniosku zakończyła się również pozytywnie i 30 kwietnia 2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-304/12, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.  w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013. 

W związku ze stale pojawiającymi się nowymi potrzebami rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej podjęto decyzję o przygotowaniu trzeciej części projektu stanowiącej rozszerzenie zakresu rzeczowego II Fazy. W kolejnym konkursie 6 czerwca 2014 r. został złożony wniosek obejmujący rozszerzenie zakresu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego. 

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz merytoryczną I i II stopnia i 14.01.2015 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres II Fazy o 35 zadań polegających na budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnych, budowie wodociągu oraz dostawie specjalistycznego sprzętu do bieżącej obsługi sieci kanalizacyjnych. 

Oprócz dofinansowania, które Spółka otrzymała w ramach dotacji unijnej, pozostałą część środków finansowych stanowią środki własne, dopłaty z NFOŚiGW i kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

      

W dniu 05.04.2012 roku Spółka podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr 190/2012/WN12/OW-KI-PSIB o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 o wartości maksymalnej, łącznej kwocie dopłat w wysokości 7 623 522,49 PLN.

Kolejną umowę nr 191/2012/Wn12/OW-KI-PS/B o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II" współfinansowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, w wysokości do 10.349.897,25 zł podpisano dnia 05.04.2012r. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu

Etap II - Faza II www. faza2-kanalizacja-katowice.pl

Cel projektu

Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II” ma na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie miasta Katowice.

Zapewni poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi, poprawę jakości wód oraz wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i poprawę jakości zarządzania siecią.

Ponadto przyczynia się do realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zakres projektu

 Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" obejmuje:

o    Budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych

o    Przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej

o    Modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki [Q=18.000 m3/d]

o    Modernizację oczyszczalni ścieków Podlesie [Q=14.000 m3/d]

  

Rzeczowy zakres projektu obejmuje:

o      Kanalizację sanitarną - 161 km

o      Kanalizację ogólnospławną - 20 km

o      Kanalizację deszczową - 49 km

o      Wodociągi - 0,7 km

o      Przelewy burzowe - 5 szt.

o      Przepompownie - 23 szt.

o      Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty 

 

w tym zakres objęty dofinansowaniem z Funduszu Spójności:

FAZA I

o    Kanalizacja sanitarna - 64 km

o    Kanalizacja ogólnospławna - 17 km

o    Kanalizacja deszczowa - 19 km

o    Przelewy burzowe - 5 szt.

o    Przepompownie - 13 szt.

o    Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty

FAZA II wraz z rozszerzeniem

o    Budowa kanalizacji sanitarnej - 37 km

o    Modernizcja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej - 40 km

o    Budowa sieci wodociągowej - 1 km

o    Przepompownie - 9 szt.

 

Decyzje o pozwoleniu na budowę

Wartość projektu

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" jest jednym z większych projektów inwestycyjnych realizowanych w Katowicach. Jego szacunkowa wartość wynosi około 640 mln złotych.

W części objętej pierwszym wnioskiem zgodnie z Aneksem z 23.03.2016 r. do umowy o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-215/09-00 z 01.10.2010 r.:

- Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:  277 487 500,79 PLN

- Wydatki kwalifikowane realizacji projektu wynoszą:  146 122 463,16 PLN 

- Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie do:  124 204 093,68 PLN 

W części dotyczącej drugiego wniosku zgodnie z Aneksem z 23.03.2016 r. do umowy o dofinansowanie POIS.01.01.00-00-304/12 z 30.04.2013 r.:

- Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi:  155 926 029,32 PLN

- Wydatki kwalifikowane realizacji projektu wynoszą: 91 471 538,05 PLN 

- Dofinansowanie na realizację projektu w kwocie do:   77 750 807,32 PLN

 

Roboty budowlane:

Zadania realizowane z udziałem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

FAZA II

Zlewnia oczyszczalni ścieków Radocha

Zadanie 1              Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janów poprzez budowę kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Oswobodzenia

Część I

Wartość umowy: 3.441.299,56 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

Część II                 

Wartość umowy: 4.778.056,06 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum ERGOPOL Sp. z o.o., Katowice (Lider) i DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., Katowice (Partner)

Część III                

Wartość umowy: 1.663.412,03 PLN brutto

Wykonawca: INSTBUD Sp.J., Gdów

 

Zadanie 2              Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali Nieżelaznych Szopienice 

Wartość umowy: 602.700,00 PLN brutto

Wykonawca: REMETKOR-BIS Sp.J., Sosnowiec

 

Zadanie 3              Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul. Krakowskiej

Wartośc umowy: 1.500.271,59 zł brutto

Wykonawca: Konsorcjum SANIREM PIB Sp. z o.o., Sosnowiec (Lider) i REMETKOR-BIS Sp.J., Sosnowiec (Partner)

 

Zadanie 4              Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Hodowców i Oswobodzenia

Wartość umowy: 565.386,86 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 5              Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Oswobodzenia, Leśnego Potoku, Niwnej, Grodowej,    Zamkowej

 

Zadanie 6              Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Grodowej

Wartość umowy: 3.622.662,42 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 7              Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Leśnego Potoku, Nad Stawem i Bzów

 

Zadanie 8              Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków w rejonie ul. Zamkowej i Leśnego Potoku

Wartość umowy: 3.179.709,04 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 9              Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wikilinowej, Bzów

 

Zadanie 10            Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach Boliny i Strumiennej

Wartość umowy:  1.816.411,17 PLN brutto

Wykonawca: Silesia Constructions Sp. z o.o., Łaziska Górne

 

Zadanie 11            Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Strumiennej i Leśnego Potoku 

Wartość umowy: 565.386,86 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 12            Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Leśnego Potoku

Wartość umowy:  202.945,84 PLN brutto

Wykonawca: HYDRO-SERVICE Sp.J., Wojkowice

 

Zadanie 13            Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny

Wartość umowy: 1.733.248,35 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 14            Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska, Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Św. Anny, Odrowążów, ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka.

Część I   

Wartość umowy:  1.268.252,34 PLN brutto

Wykonawca: DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., Katowice

Część II  

Wartość umowy:  9.229.570,09 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum SANIREM Sp. z o.o., Sosnowiec (Lider) i REMETKOR-BIS Sp. J., Sosnowiec (Partner)

 

Zadanie 15            Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu

Część I                  

Wartość umowy: 787.254,18 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum SANIREM Sp. z o.o., Sosnowiec (Lider) i REMETKOR-BIS Sp. J., Sosnowiec (Partner)

Część II                  

Wartość umowy: 4.612.364,70 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o.

 

Zadanie 16            Modernizacja kanalizacji sanitarnej   na Osiedlu Adama i Sosnowa 

Część I                  

Wartość umowy: 5.593.960,45 PLN brutto

Wykonawca: PIB EKOBUD Sp. z o.o., Katowice

Część II

Wartość umowy: 3.978.252,92 PLN brutto

Wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa

 

Zadanie 17            Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicy Kosmicznej

Wartość umowy: 280.205,92 PLN brutto

Wykonawca: SIB S.C., Przyszowice

 

Zadanie 18            Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic Mysłowickiej oraz Karliczka wraz z przepompownią przy ulicy Kolistej

Część I                  

Wartość umowy: 3.200.254,75 PLN brutto

Wykonawca: DROGOPOL-ZW Sp. z o.o., Katowice

Część II                 

Wartość umowy: 4.211.268,96 PLN brutto

Wykonawca: HAMER Sp.J., Kraków

Część III                

Wartość umowy: 3.186.692,02 PLN brutto

Wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa

Część IV                

Wartość umowy: 783.090,18 PLN brutto

Wykonawca:  Konsorcjum SENIBUD Sp. z o.o., Katowice (Pełnomocnik) i VOLTAR SYSTEM Sp. z o.o., Katowice

Część V                

Wartość umowy: 641 614,37 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

 

Zlewnia oczyszczalni ścieków Podlesie

Zadanie 19           Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Boya-Żeleńskiego, Smugowej, Wantuły .

Wartość umowy: 96 532,75 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 20           Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Maków, Czarnuszki, Urbana, Wieżowa Jordan-Łowińskiej, Ogrodzieńskiego, Krupińskiego, Zabłockiego.

Wartość umowy: 1 608 427,77  PLN brutto

Wykonawca: AQUA SYSTEM Sp. z o.o., Bielsko - Biała

 

Zadanie 21           Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy.

Wartość umowy: 1 955 678,33 PLN brutto

Wykonawca: TKS Sp. z o.o.,  Katowice

 

Zadanie 22          Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego, Kalinowej, Czeremchowej.

Część VIII

Wartość umowy: 3 946 321,17  PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum P.P.U. ERGOPOL Sp. z o.o.  - Lider, Katowice, P.B.D DROGOPOL - ZW Sp. z o.o. - partner, Katowice

Część VIIIA

Wartość umowy: 698 722,85 PLN brutto

Wykonawca: HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

Część IX

Wartość umowy: 698 722,85 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A., Zabrze -Lider, PRINŻ S.A. HOLDING - Partner, Katowice

Część XI

Wartość umowy: 1 759 812,91 PLN brutto

Wykonawca:  DROBET

 

Zadanie 22, 23  Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dziewanny, Wilczewskiego.

Wartość umowy: 2 441 501,05 PLN brutto

Wykonawca:  TELGAZ Eugeniusz Waitrak , Katowice

 

Zadanie 24, 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Storczyków, Hortensji, Tulipanów, Sasanek, Przebiśniegów, Zachodniej.

Wartość umowy: 2 441 501,05 PLN brutto

Wykonawca:  PRINŻ Holding S.A., Katowice

 

Zadanie 25.     Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Norblina, Malwy, Cyprysów, Truskawkowej, Żurawinowej, Michałowskiego, Rezedowej, Mieczyków, Marzanny, Orzechowej, Siedliskiej, Ślazowej, Rowu Podleskiego.

Część II, III, IV

Wartość umowy: 2 169 197,68 PLN brutto

Wykonawca:  SKANSKA S.A., Warszawa

Część VB

Wartość umowy: 96 479,48 PLN brutto

Wykonawca:  HYDROGOP Sp. z o.o.,  Katowice

Część V, VA, VI, X 

Wartość umowy: 5 982 635,92 PLN brutto

Wykonawca:  ZRIB Zygmunt Seweryn, Międzybrodzie Bialskie

 

Zadanie 27      Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny.

Wartość umowy: 1 669 619,74 PLN brutto

Wykonawca:  INSTBUD  Stanisław Boguta Sp. j., Gdów

 

Zadanie 28     Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tyskiej, Spółdzielczości, Zdrowej, Napierskiego.

Projekt P02

Wartość umowy: 415 707,65 PLN brutto

Wykonawca:  P.B.I. DUO, Sosnowiec

Projekt P02 część II

Wartość umowy: 676 459,45 PLN brutto

Wykonawca:  Jerzy Wójcik Usługi Budowlano - Kanalizacyjne, Katowice

 

Zadanie 29    Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej.

Wartość umowy: 1 105 615,54 PLN brutto

Wykonawca:  SIB S.C., Przyszowice

 

Zadanie 30    Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Tunelowej, Berberysów.

Wartość umowy: 841 702,00  PLN brutto

Wykonawca:  HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 31    Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Tunelowej.

Wartość umowy: 677 653,21 PLN brutto

Wykonawca:  HYDROGOP Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 32     Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wędkarskiej, Szarotek, Łososiowej, Okoniowej, Pstrągowej, Kanałowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza.

Wartość umowy: 2 762 273,08 PLN brutto

Wykonawca:  P.P.H.U OMNIX Sp. z o.o., Zabrze

 

Zadanie 33    Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej.

Wartość umowy: 1 168 148 96 PLN brutto

Wykonawca:  INSBUD Sp. z o.o., Tarnów

 

Zadanie 34.   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera.

Wartość umowy: 1 393 933,53 PLN brutto

Wykonawca:  DROBET Sp. z o.o., Wola Filipowska

 

Zadanie 57    Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej.

Wartość umowy:  180 662,40 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum

 

Zadanie 58   Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Barcelońskiej.

Wartość umowy:  104 304,00 PLN brutto

Wykonawca: P.P.H-U. „AKWA" J.Biskup, S. Owczarek Spółka Jawna, Zabrze

 

Zadanie 59   Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Kadłubka.

Wartość umowy:  80 011,40 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum

 

 

Zadanie 65     Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 1,3,5 i 9 przy ulicy Rolniczej oraz przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od budynku 5 przy ul. Rolniczej

Wartość umowy: 377.494,36 PLN brutto

Wykonawca: P.P.H. OMNIX Sp. z o.o., Zabrze

 

Zadanie 66      Budowa kanalizacji ogólnospławnej dla budynków nr 25, 27 i 29 zlokalizowanych przy ulicy Samsonowicza

Wartość umowy: 403.416,31 PLN brutto

Wykonawca: P.P.H. OMNIX Sp. z o.o., Zabrze

 

Zadanie 67       Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ulicy Armii Krajowej nr 193 - 227,229 i 41 do miejskiej kanalizacji

Wartość umowy: 590.399,93 PLN brutto

Wykonawca: Z.P.U. TELGAZ Eugeniusz Wiatrak, Katowice

 

Zadanie 68       Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ulicy Szarotek 4 oraz 4A

Wartość umowy: 91.883,02 PLN brutto

Wykonawca: Z.P.U. TELGAZ Eugeniusz Wiatrak, Katowice

 

Zadanie 69       Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ulicy Barcelońskiej 28 i zabudowy sąsiedniej

Wartość umowy: 983.879,79 PLN brutto

Wykonawca: Z.P.U. TELGAZ Eugeniusz Wiatrak, Katowice

 

Zadanie 70       Budowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. bocznych Stellera

Wartość umowy: 101.300,98 PLN brutto

Wykonawca: PBI „GRZDACZ" Grzegorz Karpowicz, Mysłowice

 

Zlewnia oczyszczalni ścieków Panewniki

Zadanie 35      Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Leśnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej, Jaśminowej, Jagodowej, Wesołej.

Wartość umowy: 6 682 990,98 PLN brutto

Wykonawca:  TKS Sp. z o.o., Katowice

 

Zadanie 36      Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wapiennej.

Wartość umowy: 539 405,96 PLN brutto

Wykonawca:  P.I.B. DUO Sp. z o.o., Sosnowiec

 

Zadanie 37      Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Panewnickiej i Bałtyckiej.

Wartość umowy: 1 131 654,90 PLN brutto

Wykonawca:  Z.P.U TELGAZ Eugeniusz Wiatrak, Katowice

 

Zadanie 38      Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Szadoka, Kombajnistów.

Wartość umowy: 3 936 000,00 PLN brutto

Wykonawca:  REMETKOR - BIS Sp. z o.o., Sosnowiec

 

Zadanie 60      Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Różyckiego.

Wartość umowy:  80 011,40 PLN brutto

Wykonawca: UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice

 

Zadanie 61      Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Franciszkańskiej.

Wartość umowy:  297 487,80 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum, Gdów

 

Zadanie 62    Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Północnej.

Wartość umowy:  157 255,50 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum

 

Zadanie 63    Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Radomskiej.

Wartość umowy:  114 021,00 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum, Gdów

 

Zadanie 71    Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Skrzypów od wysokości posesji nr 13 do ulicy Malinowej

Wartość umowy: 291.870,51 PLN brutto

Wykonawca: Jerzy Wójcik Usługi Budowlano - Kanalizacyjne, Katowice

 

Zadanie 73     Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wietnamskiej w rejonie zespołu budynków mieszkalnych nr 59 - 61

Wartość umowy: 220.903,24  PLN brutto

Wykonawca: PBI „GRZDACZ" Grzegorz Karpowicz, Mysłowice

 

Zadanie 74     Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków 114 - 118 przy ulicy Piotrowickiej wraz z przekroczeniem torów PKP i przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej

 

Zadanie 75     Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kijowskiej

Wartość umowy: 101.300,98 PLN brutto

Wykonawca: PBI „GRZDACZ" Grzegorz Karpowicz, Mysłowice

 

Zadanie 76     Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Szewskiej, Zdrowej, Jaworowej

Wartość umowy: 350 943,82 PLN brutto

Wykonawca: P.P.H. OMNIX Sp. z o.o., Zabrze

 

Zadanie 77     Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Cietrzewi

Wartość umowy: 550 000,00 PLN brutto

Wykonawca: ECOL - UNICON sp. z o.o., Gdańsk

 

Zlewnia oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała

Zadanie 39     Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę kolektora przerzutowego z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała.

Wartość umowy: 30 007 596,74 PLN brutto

Wykonawca: P.P.U.H. SYNKRET , Bytom

 

Zadanie 40    Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wiosny Ludów, Szabelnianej.

Wartość umowy: 2 549 337,69  PLN brutto

Wykonawca:  P.P.H.U OMNIX Sp. z o.o., Zabrze

 

Zadanie 46    Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ul. Le Ronda na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich do przejazdu kolejowego.

Wartość umowy:  383 760,00 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum, Gdów

 

Zadanie 78     Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grodowej

Wartość umowy: 135.047,92 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum: Z.P.U. TELGAZ Eugeniusz Wiatrak - Lider Konsorcjum, ZRIiPB Grażyna Stajer - Partner konsorcjum

 

Zadanie 79     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pitery

Wartość umowy: 469 663,50 PLN brutto

Wykonawca: TKS sp. z o.o.

 

Zadanie 80     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Radosnej

Wartość umowy: 3.156.305,48 PLN brutto 

Wykonawca: Konsorcjum: ZRIB sp.z o.o. - Lider, Zakład Robót Inżynieryjno-Budowkanych ZRIB Zygmunt Seweryn - Parner konsorcjum

 

Zlewnia oczyszczalni ścieków Gigablok 

Zadanie 47      Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Bytomskiej

Wartość umowy:  224.721,00 PLN brutto

Wykonawca: UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice

 

Zadanie 48      Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od budynku nr 6 do budynku nr 20

Wartość umowy:  149.691,00 PLN brutto

Wykonawca: UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice

 

Zadanie 49      Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Bukowej

Wartość umowy:  217.045,80 PLN brutto

Wykonawca: UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice

 

Zadanie 50            Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Krzyżowej

Wartość umowy:  344.363,10 PLN brutto

Wykonawca: UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice

 

Zadanie 51            Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Szczecińskiej

Wartość umowy:  436.920,60 PLN brutto

Wykonawca: UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice

 

Zadanie 52            Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w rejonie skrzyżowania ulic Grażyńskiego i Sokolskiej

Wartość umowy:  95.448,00 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum, Gdów

 

Zadanie 53            Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Dębowej

Wartość umowy:  1.424.155,50 PLN brutto

Wykonawca: P.P.H-U. „AKWA" J.Biskup, S. Owczarek Spółka Jawna

 

Zadanie 54            Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Stalmacha

Wartość umowy:  211.252,50 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum, Gdów

 

Zadanie 55            Modernizacja odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Szeligiewicza

Wartość umowy:  513.691,05 PLN brutto

Wykonawca: Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna - Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. - Partner konsorcjum, Gdów

 

Zadanie 81           Samochód ssąco-płuczący z odzyskiem wody, ze zbiornikiem o  pojemności 10 m3

Wartość umowy:  2.211.540,00 PLN brutto

Wykonawca: KanRo Ltd Sp. z o.o., Białystok

 

Zadanie 82           Samochód ciśnieniowo - ssący ze zbiornikiem o poj. 10m3 z możliwością odzysku wody, przeznaczony do czyszczenia sieci kanalizacyjnych

Wartość umowy: 1.649.596,00 PLN brutto

Wykonawca: Cappellotto S.P.A., Włochy, Gaiarine

 

Zadanie 83           Samochód ciśnieniowo - ssący ze zbiornikiem o poj. 12m3 z przeznaczeniem do czyszczenia zbiorników przepompowni ścieków

Wartość umowy:  2.214.000,00 PLN brutto

Wykonawca: SEZAM-INSTAL P. Cecuga i R. Cecuga Społka Jawna, Opole

 

Zadanie 84           Samochód do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji z możliwością odsączania osadów i recyklingiem wody

Wartość umowy:  1.968.000,00 PLN brutto

Wykonawca: SEZAM-INSTAL P. Cecuga i R. Cecuga Społka Jawna, Opole

 

Zadanie 85           Koparka kołowa - samojezdna (obrotowa)

Wartość umowy: 490.770,00 PLN brutto

Wykonawca: WACKER NEUSON Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki

 

Zadanie 86           Pojazd specjalistyczny do monitoringu sieci kanalizacyjnych wraz z wyposażeniem

Wartość umowy:  1.291.377,00 PLN brutto

Wykonawca: RAFNAR S.C. Jan Przybyła, Rafał Tomczyk

 

Zadanie 87           Samochód ciężarowy, skrzyniowy o ładowności do 2 ton z podwójną kabiną dla pasażerów

Wartość umowy:  102.889,50 PLN brutto

Wykonawca: TANDEM Sp. z o.o., Będzin

 

Zadanie 88           Sprężarka spalinowa na podwoziu kołowym o wydajności 3,8m3/h wraz z osprzętem przeznaczonym do kucia, i pompowania kół, korków pneumatycznych i pakerów

Wartość umowy:  50.922,00 PLN brutto

Wykonawca: WOBIS Wojciech Wojtyczok, Zabrze

 

Zadanie 89           Pneumatyczne korki do czasowego zamykania przepływów w kanalizacji przeznaczone dla średnic kanałów  od ø150mm do  ø600mm

Wartość umowy:  13.970,34 PLN brutto

Wykonawca: UNIMARK Sp. z o.o., Wadowice

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.