Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap II

Spółka realizuje Projekt “Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Katowic oraz retencjonowanie tych wód w celu ich ponownego wykorzystania. Realizacja celu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Obecnie w Katowicach wody opadowe i roztopowe w znaczącym stopniu są odprowadzane poprzez sieć kanalizacji ogólnospławnej. Mieszają się zatem ze ściekami sanitarnymi i poprzez oczyszczalnie ścieków są odprowadzane do środowiska. Ze względu na wiek i przeciążenie niektórych elementów sieci kanalizacji ogólnospławnej istnieje konieczność jej rozdziału na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową. Głównymi zidentyfikowanymi problemami są wiek sieci, warunki geologiczne posadowienia, brak szczelności kanałów, w tym odcinków newralgicznych, niewystarczająca prędkość samooczyszczania kolektorów, wynikająca z nieodpowiednich spadków, a także częste przewymiarowanie – w stosunku do jej obecnego obciążenia – sieci budowanej w latach intensywnego rozwoju przemysłu.

Realizacja projektu jest także szczególnie istotna przede wszystkim ze względu na coraz częściej pojawiające się podtopienia, wynikające z gwałtownych i ulewnych deszczy będących następstwem zmian klimatu. Duże miasta o gęstej zabudowie i dużej powierzchni uszczelnionej są w szczególny sposób narażone na skutki tego typu zjawisk. Odprowadzenie i retencja jak największej ilości wód opadowych z osiedli mieszkaniowych zapewnia bezpieczeństwo ludzi, dóbr materialnych i środowiska, a także przeciwdziała zjawisku powodzi. Ponadto ze względu na dominującą ilość sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz obserwowane w ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, głównie intensywne opady deszczu, wahania ilości ścieków dopływających do oczyszczalni bywają znaczne. Powoduje to bezpośrednie rozcieńczenie napływających ścieków komunalnych, pogorszenie ich jakości i spadek wydajności oczyszczalni. Z tego względu konieczne jest inwestowanie w sieci rozdzielcze, co umożliwia odciążenie sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków oraz otwiera możliwość retencjonowania wód opadowych i ich ponowne wykorzystywanie.

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie następujące zadania inwestycyjne:

ZADANIE 1 Budowa kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Kłodnicy w rejonie ulicy Kruczej w Katowicach. Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni ciążącej do rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Kruczej w Katowicach. Projektowana kanalizacja odprowadzać będzie wody deszczowe i roztopowe z wpustów ulicznych ulicy Kruczej jak i z kanałów bocznych ulic dolotowych do ulicy Kruczej z wykorzystaniem retencji ich nadmiaru w podziemnych zbiornikach retencyjnych.

ZADANIE 2 Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy w rejonie ulicy Kościuszki i Rzepakowej w Katowicach. Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z rejonu skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Rzepakową oraz Kłodnicką.

ZADANIE 3 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach. Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie ul. Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku poprzez ujęcie nadmiaru wód opadowych i roztopowych oraz skierowaniu ich do odbiornika po ich uprzednim podczyszczeniu.

ZADANIE 4 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych oraz zbiornikami retencyjnymi w rejonie ul. Korczaka. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową przepompowni wód opadowych oraz systemem zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego oraz dróg dojazdowych. Zbiorniki retencyjne podziemne zabudowane przed przepompownią wód opadowych umożliwią
retencjonowanie wody, która może zostać wykorzystana np. do celów komunalnych.

W dniu 5 maja 2021 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę nr POIS.02.01.00-00-0004/20-00  o dofinansowanie  Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, w ramach Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi:  25.080.898,99 PLN.

Zgodnie z umową, beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 12.999.246,43 PLN.

W ramach Przedsięwzięcia planowane jest wykonanie ok. 2 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 9 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 2906,9 m3.

ZOBACZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZOBACZ PLAKAT 

ZADANIA REALIZOWANE 

ZADANIE 1 Budowa kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Kłodnicy w rejonie ulicy Kruczej w Katowicach

WYKONAWCA ROBÓT: JKT JOANNA KOZERA TURCZYŃSKA z siedzibą w Imielinie 

INSPEKTOR NADZORU: ANDRZEJ TARNAWSKI

TERMIN REALIZACJI: 7 LIPCA 2021 r. 

ZADANIE 2 Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy w rejonie ulicy Kościuszki i Rzepakowej w Katowicach

WYKONAWCA ROBÓT: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych “SANEL” Sp. z o.o. 

INSPEKTOR NADZORU: MARCIN NOWAK

TERMIN REALIZACJI: 22 SIERPNIA 2021 r.

ZADANIA ZREALIZOWANE 

ZADANIE 3 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach

WYKONAWCA ROBÓT: Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych “SANEL” Sp. z o.o. 

INSPEKTOR NADZORU: RAFAŁ BARCZEWSKI 

W RAMACH ZADANIA WYKONANO:

  • zbiornik rurowy podziemny o średnicy DN1500 mm, pojemności 440 metrów sześciennych. Konstrukcja zbiornika to baterie 5 rur o długości 49,5 metrów każda, wykonane z materiału PEHD
  • sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości ponad 115 metrów, wykonana z rur z materiału PEHD

Stan na dzień 9 maja 2021 r.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese