Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Przyłącz się

1. KLIENT – składa w Katowickich Wodociągach S.A. zlecenie na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Niezbędnym załącznikiem do zlecenia na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką S+U wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego.

Mapę zasadniczą z nakładką S+U można nabyć w U.M. Katowice Wydziale Geodezji ul. Młyńska 4.

DBK/RS/002 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. DBK/RS/002 – Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłany faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

2. KLIENT – otrzymuje od Katowickich Wodociągów S.A. opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
Klient może odebrać warunki osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub mogą być one przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.
Katowickie Wodociągi S.A. opracowują warunki techniczne na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zlecenia i kompletu dokumentów.

3. KLIENT – wybiera uprawnionego projektanta, który opracowuje projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Katowickie Wodociągi S.A. oferują na warunkach konkurencyjnych opracowanie i uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

DBK/IP/009 - Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej.  DBK/IP/009 – Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. 

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice. 

4. KLIENT – składa w Katowickich Wodociągach S.A. wniosek z 2 egz. projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego celem uzgodnienia. Projekty należy złożyć wraz z:

 • aktualnymi warunkami technicznymi wraz z załącznikiem mapowym wydanymi przez Katowickie Wodociągi S.A.,
 • opinią wraz z mapą wydaną przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji przy U.M. Katowice,
 • dokumentem własności terenu lub oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • uzgodnieniami ze wszystkimi właścicielami działek, po których będzie przebiegało przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne,
 • zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza wodociągowe i/lub kanalizacyjne,
 • kserokopią uprawnień projektanta,
 • kserokopią o przynależności projektanta do OIIB,
 • inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym.

DBK/RS/003 - Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej. DBK/RS/003 – Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Wniosek wraz z projektami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul.Obr.Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

5. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – uzgadniają pod względem technicznym projekt przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Katowickie Wodociągi S.A. uzgadniają projekt w ciągu 30 dni od daty złożenia projektu wraz z w/w dokumentami.

6. KLIENT – otrzymuje od Katowickich Wodociągów S.A. uzgodnienie wraz z 1 egz. projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Klient może odebrać uzgodnienie wraz z projektem osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub może być ono przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.

7. KLIENT – zgłasza w Biurze Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A. gotowość realizacji przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz ze zleceniem na pełnienie nadzoru nad budową. 

DBK/IN/007 - Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lu prowadzenia nadzoru branżowego. DBK/IN/007 – Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lu prowadzenia nadzoru branżowego.

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłane faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres:bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

8. KLIENT – zleca wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

9. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – telefonicznie kontaktują się z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu kontroli technicznej i nadzoru nad budowanym przyłączem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym przed jego zasypaniem.

10. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – wykonują wcinkę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

DBK/IN/007 - Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lu prowadzenia nadzoru branżowego.  DBK/IN/007 – Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej i/lu prowadzenia nadzoru branżowego.

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłane faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres:bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

11. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – wykonują odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

DBK/IN/008 - Zlecenie dokonania odbioru technicznego / końcowego. DBK/IN/008 – Zlecenie dokonania odbioru technicznego / końcowego.

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłane faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres:bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

12. KLIENT – podpisuje w Biurze Obsługi Klienta Katowickich Wodociągów S.A. umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:

 • Spółki prawa handlowego:
  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • aktualny KRS,
  • jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • numer(y) PESEL,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
 • Osoby fizyczne:
  • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  • numer(y) PESEL, NIP,
  • jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.

DBK/011 - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. DBK/011 – Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. 

Wniosek wraz z dokumentami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta, przesłany faksem pod nr 32 78 8 503, drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl lub pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

13. KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. – w przypadku budowy przyłącza wodociągowego instalują wodomierz.

14. KLIENT odbiera jeden egzemplarz protokołu zdawczo – odbiorczego po dostarczeniu do Biura Obsługi Klienta map geodezyjnych z naniesionym przyłączem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym.

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.