INFORMACJA O REALIZOWANYCH PRZEZ NAS INWESTYCJACH W OKRESIE OD 25 SIERPNIA DO 1 WRZEŚNIA 2023 R.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. informuje, że w okresie od 25 sierpnia do 1 września 2023 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budujemy dla Was!

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki trwają prace elektryczne związane z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie trwają prace związane z wymianą urządzeń odwadniających osady ściekowe oraz planowane jest rozpoczęcie robót związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej.

W rejonie ulicy Bielskiej 11, Baczyńskiego, Mruczka, Jana Samsonowicza oraz przy placu Kasprowicza trwają prace w ramach drugiej części modernizacji systemu kanalizacyjnego w dzielnicy Murcki.  

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

W rejonie ulicy Błękitnej oraz na terenie przedszkola przy ulicy Piotra Ściegiennego trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicach Cieszyńskiej, Rybackiej, Jana Karola Chodkiewicza, Braci Wieczorków (rejon skrzyżowania z ulicą Panewnicką) wykonywane będą prace wykopowe związane z budową sieci kanalizacyjnej. Natomiast w ulicy Ustrońskiej wykonywane będą prace odtworzeniowe i porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulicy Józefa Biniszkiewicza w Katowicach prowadzone są roboty związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej wraz z robotami odtworzeniowymi i porządkowymi po wykonanych robotach kanalizacyjnych.  

W rejonie skrzyżowania ulic Morawy oraz Obrońców Westerplatte trwają prace związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

Trwają prace związane z modernizacją budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ulicy Zamenhofa.

Planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wycinką drzew w ramach modernizacji linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulic Cypriana Kamila Norwida, Oswalda Kozioła, Rysia i w al. Wojciecha Korfantego prowadzone są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach budowlanych w ramach drugiego etapu porządkowania systemu odprowadzania wód opadowych na tym terenie.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W rejonie ulic Janusza Korczaka i gen. Władysława Andersa trwają prace porządkowe po robotach związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z pompownią wód opadowych i zabudową zbiorników retencyjnych.

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok planowane jest rozpoczęcie prac związanych z wymianą kogeneratora na dwupaliwowy wraz z instalacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz wymianą zbiornika biogazu i pochodni.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH

W IMIENIU I NA RZECZ MIASTA KATOWICE

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESTYCJE KUBATUROWE

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Informujemy, że dojazd i dojście do posesji przy ulicy Upadowej podczas tej fazy budowy możliwy jest tylko od strony zjazdu z ulicy Bocheńskiego, zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Wykonano tymczasową drogę dojazdową do posesji.

Trwają prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 65 przy ulicy Kukułek 2a. Możliwe odcinkowe zwężenie jezdni ul. Kukułek. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki przy ulicy Jacka Malczewskiego 1.

Trwają roboty budowlane w zakresie realizacji Miejskiego Domu Kultury Witosa przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego/ulicy Władysława Grabskiego. W celu dotrzymania harmonogramu robót Wykonawca zaplanował realizację prac również w niedziele, przy czym, aby zminimalizować negatywny wpływ na otoczenie, w tym czasie wykonywane będą roboty jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Trwają roboty budowlane w ramach Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej Dom Kilara przy ulicy Tadeusza Kościuszki 165.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy gen. Józefa Hallera od ulicy Niepodległości 4 do skrzyżowania z ulicą Wandy trwają prace związane z wykonaniem muru oporowego w rejonie budynku przy ulicy Pogodnej 2, konstrukcji nawierzchni chodnika i drogi rowerowej oraz prace związane z przebudową sieci. Wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

W ramach budowy układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (obejmujące ulice Olimpijską i Katowicką, Markiefki, H.M. Góreckiego i Nadgórników) trwają roboty ziemne.

W ramach przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej. wdrożono tymczasową organizację ruchu. Mogą wystąpić lokalne utrudnienia w tym rejonie. Planowana jest realizacja prac związanych z przebudową istniejących sieci oraz prace ziemne.

W ramach budowy nowego układu drogowego dla skomunikowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Janusza Korczaka trwają roboty związane z przebudową sieci oraz roboty ziemne. Wdrożona została tymczasowa organizacja ruchu.  Wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu ulicznym w tym rejonie.

W ramach budowy przedłużenia ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Wilhelma Friedricha Grundmanna wdrożono tymczasową organizację ruchu na ulicy Grundmanna. Trwają roboty związane z przebudową sieci na terenie zajezdni PKM i na ulicy Dąbrówki.

W ramach budowy układu drogowego w rejonie ulic Kalinowej, Wilczewskiego planowane jest rozpoczęcie robót ziemnych. Przejście wzdłuż Rowu Piotrowickiego (od Intermarche przy ulicy Armii Krajowej do ulicy Kalinowej) będzie niemożliwe.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

Na ulicy Tylnej Mariackiej będą prowadzone prace porządkowe. Wjazd na ulicę Tylną Mariacką jest ograniczony.

W ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Francuskiej od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do skrzyżowania z ulicą Trzech Stawów prowadzone są prace porządkowe.

W ramach realizacji inwestycji polegającej na połączeniu ulic Panewnickiej i Koszykowej (rejon Kościoła pw. św. Antoniego w Katowicach – Panewnikach) kontynuowana jest procedura odbiorowa.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRĘ NIEBAWEM SIĘ ROPOZCZNĄ

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

W ramach zadania pn. Rozbudowa ul. Kolistej i Mysłowickiej w Katowicach – budowa drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą trwają roboty przygotowawcze.

—————————————————————————————————————-

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać, kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Wróć do aktualności