Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

O SPÓŁCE

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI

W dniu 31 grudnia 2021 r. nastąpiło przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w spółkę KATOWICKIE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000941305 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekształcenie spółki Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.  w spółkę akcyjną nastąpiło na podstawie UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 13/2021 Z DNIA 24.11.2021 R. 

Historia

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. – jednoosobowa spółką Miasta Katowice, o której utworzeniu zadecydowano podejmując Uchwałę nr LXIV/1540/06 Rady Miasta Katowice z dnia 04.09.2006 r.

Spółkę zawiązano aktem notarialnym w dniu 22.12.2006 r., a w dniu 13.06.2007 r. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach pod nr 0000281711.

Zadaniem Spółki było zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym oraz rozwój infrastruktury wodno-ściekowej poprzez wykonywanie zadań, w tym związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami m.in. Funduszu Spójności dla realizacji modernizacji katowickiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.
Celem Spółki było zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych w sposób umożliwiający świadczenie usług na odpowiednim poziomie jakościowym.
Zgodnie z §8 pkt.2 ww. aktu założycielskiego przedmiotem działalności Spółki była gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna w obszarze jej działania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zarządzanie posiadaną przez Spółkę infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną.

Organy spółki

Organami spółki KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o. o.) są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie
Zarząd
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Zarząd Spółki:
Andrzej Hołda – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Andrzej Cebula – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Prokura:
Anna Badura – Prokurent, Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy
Mariusz Słaboń – Prokurent, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji
Anna Wilk – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Realizacji
Monika Januszewska – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. Zamówień Publicznych
Agnieszka Dutkiewicz – Prokurent, Zastępca Dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej
Joanna Dylus – Prokurent, Zastępca dyrektora ds. zamówień i rozliczeń
Jarosław Łuczyński – Prokurent Zastępca Dyrektora ds. inwestycji kubaturowych

Dyrekcja:
Aleksandra Kuncio – Dyrektor Biura Zarządu i Administracji
Katarzyna Mańka – Zastępca Głównego Księgowego
Rafał Barczewski – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Rada Nadzorcza:

  1. Małgorzata Kwapisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Dawid Rams – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Józef Moń – Członek Rady Nadzorczej
  4. Joanna Piech – Członek Rady Nadzorczej
  5. Maciej Gogulla – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorca sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Walne Zgromadzenie Wspólników:
Walne Zgromadzenie Wspólników – w imieniu Miasta Katowice – reprezentuje Prezydent Miasta Katowice.

Pobierz Akt Założycielski Spółki

Zobacz Schemat organizacyjny 

Jednostka Realizująca Projekt

Zarządzeniem nr 5/2009 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 7 kwietnia 2009 r. powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP). Jednostka powstała w celu sprawnej i prawidłowej realizacji oraz rozliczenia finansowego projektu pod nazwą “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Obecnie Jednostka realizuje Projekty “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” oraz “Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”oraz “Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”na które uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

DANE FIRMY

KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.)
40-322 Katowice, ul. Wandy 6

NIP: 9542588939
Regon: 240612757
KRS: 0000941305 SĄD REJONOWY KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr konta: BOŚ S.A. 81 1540 1128 2112 7002 5217 0001
Wysokość kapitału zakładowego: 455 283 500,00 zł    Wysokość kapitału wpłaconego: 455 283 500,00 zł

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH  – VIOLETTA NAWROT – KACZMARCZYK

tel. 32 350 00 76, adres e-mail: iod@kisa.katowice.pl

Pobierz KSIĘGĘ ZNAKU SPÓŁKI

Pobierz ZNAK FIRMOWY SPÓŁKI

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.