Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

PROJEKTY UNIJNE

Aktualnie Spółka realizuje trzy Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III
  2. Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I
  3. Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III

W dniu 30 marca 2017 r. spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0182/16-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt obejmuje 89 zadań inwestycyjnych (robót budowlanych, dostaw i usług). Zadania budowlane zlokalizowane są w następujących dzielnicach Katowic: Ligota-Panewniki, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie, Koszutka, Dąb, Załęże, Brynów.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowanych i zmodernizowanych łącznie ponad 90 km sieci kanalizacyjnych (w tym również metodą bezwykopową w ramach modernizacji systemu kanalizacyjnego).

Dodatkowo wykonane zostaną:

-prace na terenie Oczyszczalni ścieków Panewniki, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. na stacji odwadniania osadu,

-prace na terenie Oczyszczalni ścieków Podlesie, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. zabudowę na istniejącym kanale kraty wstępnej.


Przedsięwzięcie obejmie również :

-modernizację pompowni Murcki oraz budowę nowej tłoczni,
-budowę karty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec,
-modernizację studni rozprężnych przepompowni ścieków na terenie miasta Katowice,
– zakup 6 specjalistycznych samochodów, 2 koparek oraz specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z doposażeniem,
-wykonanie modelu hydraulicznego i monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnych

Wskaźniki produktu istotne dla Projektu:

  1. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 9,02 km

2. Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej – 50,96 km

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 2630 RLM 

Realizacja Projektu planowana jest na lata 2016 – 2023.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 354 820 851,98 PLN

Udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 175 461 515,62 PLN

ZOBACZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU ZNAJDZIESZ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice -Etap III – Katowickie inwestycje

„Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Spółka Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0002/17-00 Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta Katowice oraz retencjonowanie tych wód w celu ich ponownego wykorzystania.
Zakres prac obejmuje m.in. budowę, przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, a także zjazdów i dróg manewrowych związanych z obsługą zbiorników.

Inwestycja została podzielona na sześć zadań budowlanych zlokalizowanych w rejonach: osiedla Odrodzenia, ulicy Radockiego, ulicy Bażantów, ulicy Dudy-Gracza, osiedla Zgrzebnioka, ulicy Dytrycha, ulicy Pod Młynem, ulicy Milowickiej, osiedla Widok, ulicy Xawerego Dunikowskiego, ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego oraz ulicy Morawa.
W rezultacie powstaną nowe elementy infrastruktury zbierającej, retencjonującej i odprowadzającej wody opadowe, co będzie skutkować odciążeniem istniejących kolektorów, usunięciem przyczyn zalewania terenów znajdujących się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej oraz możliwością ponownego wykorzystania zretencjonowanych wód do celów komunalnych. Do realizacji zadań zostaną zastosowane nowoczesne technologie, w tym technologie bezwykopowe.

W ramach Projektu wybudowanych zostanie 14 podziemnych zbiorników retencyjnych (żelbetowe i rurowe) o łącznej pojemności 7 888,80 m3. Jeden ze zbiorników retencyjnych powstanie w wyniku adaptacji kolektora kanalizacyjnego. Część ze zretencjonowanej w zbiornikach wody będzie mogła zostać wykorzystana np. do podlewania zieleni miejskiej. Projekt obejmuje również budowę, przebudowę oraz remont łącznie ponad 6,5 km sieci kanalizacji deszczowej.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” wynosi 71 218 524,76 PLN.

Spółce zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż: 36 935 377,34 PLN.

ZOBACZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU ZNAJDZIESZ Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I – Katowickie inwestycje

„Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”

W dniu 5 maja 2021 r. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę nr POIS.02.01.00-00-0004/20-00  o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, w ramach Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie następujące zadania inwestycyjne:

ZADANIE 1 Budowa kanalizacji deszczowej z wylotami do rzeki Kłodnicy w rejonie ulicy Kruczej w Katowicach. Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni ciążącej do rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Kruczej w Katowicach. Projektowana kanalizacja odprowadzać będzie wody deszczowe i roztopowe z wpustów ulicznych ulicy Kruczej jak i z kanałów bocznych ulic dolotowych do ulicy Kruczej z wykorzystaniem retencji ich nadmiaru w podziemnych zbiornikach retencyjnych.

ZADANIE 2 Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy w rejonie ulicy Kościuszki i Rzepakowej w Katowicach. Przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z rejonu skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Rzepakową oraz Kłodnicką.

ZADANIE 3 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach. Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie ul. Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku poprzez ujęcie nadmiaru wód opadowych i roztopowych oraz skierowaniu ich do odbiornika po ich uprzednim podczyszczeniu.

ZADANIE 4 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych oraz zbiornikami retencyjnymi w rejonie ul. Korczaka. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową przepompowni wód opadowych oraz systemem zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego oraz dróg dojazdowych. Zbiorniki retencyjne podziemne zabudowane przed przepompownią wód opadowych umożliwią retencjonowanie wody, która może zostać wykorzystana np. do celów komunalnych.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 25.080.898,99 PLN.

Zgodnie z umową, beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 12.999.246,43 PLN.

W ramach Przedsięwzięcia planowane jest wykonanie ok. 2 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 9 podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 2906,9 m3.

ZOBACZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZOBACZ PLAKAT 

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU ZNAJDZIESZ Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II – Katowickie inwestycje

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese