Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

KANALIZACJA DESZCZOWA

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Spółka Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0002/17-00 Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta Katowice oraz retencjonowanie tych wód w celu ich ponownego wykorzystania.
Zakres prac obejmuje m.in. budowę, przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, a także zjazdów i dróg manewrowych związanych z obsługą zbiorników.

Inwestycja została podzielona na sześć zadań budowlanych zlokalizowanych w rejonach: osiedla Odrodzenia, ulicy Radockiego, ulicy Bażantów, ulicy Dudy-Gracza, osiedla Zgrzebnioka, ulicy Dytrycha, ulicy Pod Młynem, ulicy Milowickiej, osiedla Widok, ulicy Dunikowskiego, ulicy Stęślickiego oraz ulicy Morawa.
W rezultacie powstaną nowe elementy infrastruktury zbierającej, retencjonującej i odprowadzającej wody opadowe, co będzie skutkować odciążeniem istniejących kolektorów, usunięciem przyczyn zalewania terenów znajdujących się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej oraz możliwością ponownego wykorzystania zretencjonowanych wód do celów komunalnych. Do realizacji zadań zostaną zastosowane nowoczesne technologie, w tym technologie bezwykopowe.


W ramach Projektu wybudowanych zostanie 11 podziemnych zbiorników retencyjnych (żelbetowe i rurowe) o łącznej pojemności prawie 6,5 tyś m3. Zretencjonowana w zbiornikach woda będzie mogła zostać wykorzystana np. do podlewania zieleni miejskiej. Projekt obejmuje również budowę, przebudowę oraz remont łącznie ponad 7 km sieci kanalizacji deszczowej.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I” wynosi 66 887 857,72 PLN.

Spółce zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 34 086 014,90 PLN.

 

ZOBACZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU 

ZADANIE 1 

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach
Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Funkcją Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni:  MAREK SKUTTA

Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: ANDRZEJ TARNAWSKI 

 

Zakres zamówienia obejmuje:
a. wykonanie ok. 376 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN200-800 mm wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi betonowymi o średnicach DN1000-2000,
b. budowę 3 układów podziemnych żelbetowych zbiorników retencyjnych, które zapewniają stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% o następujących parametrach:
• rejon ul. Tyskiej, ul. Spokojnej i ul. Zdrowej - podziemny zbiornik retencyjny nr 1 o pojemności 1540,0 m3,
• ul. Marcina Radockiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Spokojną - podziemny zbiornik retencyjny nr 1a o pojemności 229,0 m3,
• ul. Marcina Radockiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Motyli - podziemny zbiornik retencyjny nr 1b o pojemności 621,0 m3, oraz zbiornik retencyjny 1c o pojemności 185,0 m3,
c. wykonanie zjazdów do zbiorników i miejsc postojowych z elementami zagospodarowania terenu.

 

ZADANIE 2 

Przebudowa systemu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy w Katowicach
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ERGOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: JAN WIESŁAW SAMOJŁOWICZ
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: RAFAŁ BARCZEWSKI

Przedmiotem zadania jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni ciążącej do istniejącego kolektora DN1000 zlokalizowanego wzdłuż Alei Roździeńskiego i ul. Dudy-Gracza w Katowicach, odprowadzającego wody opadowe do rzeki Rawy przez istniejący wylot. Inwestycja ma za zadanie odciążyć istniejący kolektor DN1000, którym odprowadzane są wody opadowe z rejonu DTŚ. Wykonanie nowych wylotów oraz przelewowych odcinków kanalizacji deszczowej umożliwi wyeliminowanie lokalnych podtopień występujących podczas ulewnych deszczy w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego z Dudy-Gracza (najniższy punkt w terenie).

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego podziemnego rurowego DN2500, który zapewni stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% do wykorzystania do podlewania zieleni miejskiej oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej w następującej lokalizacji:
• skrzyżowanie ul. Dudy-Gracza i Alei Roździeńskiego - zbiornik retencyjny podziemny rurowy DN2500 wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody bezpośrednio do zbiornika o średnicy DN200-300,
• budowa nowego wylotu przelewowego wraz z kanałem przelewowym dla odciążenia istniejącego wylotu. Przekrój nowego wylotu Bwew=2,6m Hwew=0,5m,
• likwidacja połączenia pomiędzy istniejącą kanalizacją DN500 i DN1000, a następnie wybudowanie oddzielnego wylotu DN500 dla istniejącej kanalizacji deszczowej DN500 wraz z wylotem przelewowym DN400.
Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie 137,5m sieci, w tym:
- 29,5 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN500mm wraz z 1 szt. wylotu do rzeki Rawy DN500,
- 24,5 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN400mm wraz z 1 szt. wylotu do rzeki Rawy DN400,
- 9,0 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jako kanał przelewowy o wymiarach wewnętrznych B=2,6m, H=0,5m wraz z 1 szt. komory przelewowej z istniejącej komory k-724 oraz wylotem do rzeki Rawy o wymiarach wewnętrznych B=2,6m H=0,5m,
- 58,5 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN300-200mm wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi betonowymi DN1500-600,
- 6,0 m przekładki sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dz315mm po istniejącej trasie,
- do 10,0 m przekładki istniejących kabli elektroenergetycznych oświetleniowych po istniejącej trasie,
- budowę 1 szt. zbiornika podziemnego retencyjnego, który zapewni stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% do wykorzystania do podlewania zieleni miejskiej. Zbiornik retencyjny projektuje się o następujących parametrach:  skrzyżowanie ul. Dudy-Gracza i Alei Roździeńskiego - zbiornik podziemny rurowy DN2500mm - 1szt. o L= 40,0m o pojemności całkowitej 188,8m3.

 

ZADANIE 3

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach

Wykonawcą robót budowlanych jest: Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: MIROSŁAW KOWAL
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: ANDRZEJ TARNAWSKI 

Zakres zamówienia obejmuje wykonania zakresu zaprojektowanego w ul. Huberta, Przepiórek, Szpaków w Katowicach, tj:
- budowę zjazdu do zbiornika wraz z budową ogrodzenia i bramy wjazdowej od ul. Szpaków celem obsługi technicznej istniejącego wału ziemnego;
- przebudowę istniejących kanałów deszczowych: Dn 800 mm GRP L = 113,5 m, Dn 500 mm GRP L = 50,2 m, Dz 315 mm PVC-U L = 31,5 m wraz z przepięciem wszystkich istniejących dopływów,
- przebudowę i budowę przykanalików Dz 200 mm PVC-U L = 31,4 m z wpustów ulicznych,
- renowację metodą bezwykopową przy użyciu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV odcinka kanału D1-k393 o średnicy Dn 800 mm L = 9,5 m,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury na skrzyżowaniu z projektowaną kanalizacją,
- likwidację istniejących kanałów;
- odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych w ulicach: Szpaków, Przepiórek i Huberta.

 

ZADANIE 6

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach

Wykonawcą robót budowlanych jest: Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: MIROSŁAW KOWAL
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: RAFAŁ BARCZEWSKI

Zakres zamówienia obejmuje adaptację istniejącego kolektora ułożonego w ul. Morawa na zbiornik retencyjny, podziemny umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych z zlewni ul. Morawa (i przynależnej). Ze względu na sposób działania istniejącego przelewu oraz ustawienia automatyki i sterowania przepompowni wód deszczowych w istniejącym kolektorze grawitacyjnym jest możliwość zretencjonowania 100% zgromadzonych w nim wód deszczowych, umożliwiających ich wykorzystanie na cele podlewania zieleni miejskiej, oraz budowę przepompowni wód deszczowych wraz z kolektorem grawitacyjnym i kolektorem tłocznym w poniższych lokalizacjach:

  • w terenie zielonym przy skrzyżowaniu ul. Morawa i ul. Przelotowej- przepompownia wód deszczowych z osadnikiem i studnią do poboru wody na cele komunalne,
  • Morawa – kolektor grawitacyjny DN200 odprowadzający wody deszczowe do przepompowni wód deszczowych,
  • Morawa - kolektor tłoczny Dz90 odprowadzający wody deszczowe z przepompowni wód deszczowych do odbiornika – kolektora DN1000 w ul. Przelotowej,
  • Morawa – adaptacja istniejącego kolektora DN1000-600 na zbiornik retencyjny, podziemny.

Projektowana przepompownia wód deszczowych umożliwi bezawaryjne odprowadzenie wód deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego DN1000 ułożonego w ul. Przelotowej.

 

 

 

 

ZREALIZOWANE ZADANIA BUDOWLANE *

ZADANIE 1

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach"

Zadanie obejmowało:

-budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 368,94 mb,
-montaż zbiorników retencyjnych o następujących pojemnościach i lokalizacjach:
 *rejon ul. Tyskiej, ul. Spokojnej i ul. Zdrowej - podziemny zbiornik retencyjny nr 1 o pojemności 1540,0 m3,
* ulica Marcina Radockiego, rejon skrzyżowania z ul. Spokojną - podziemny zbiornik retencyjny nr 1a o pojemności 229,0 m3,
* ulica Marcina Radockiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Motyli - podziemny zbiornik retencyjny nr 1b o pojemności 621,0 m3,

* zbiornik retencyjny 1c o pojemności 185,0 m3. 

ZADANIE 1 

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego, Bażantów w Katowicach – Przyłączenie zbiorników retencyjnych 1b i 1c (rejon skrzyżowania z ul. Motyli

 

ZADANIE 2 

Przebudowa systemu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy w Katowicach

Zadanie obejmowało:
- budowę podziemnego zbiornika retencyjnego z rur GRP DN 2500mm o pojemności 188,80 m³, o długości 40,04 mb
- budowę kanalizacji deszczowej DN200mm - DN600mm o łącznej długości 190,25 mb
- budowę 4 studni PVC DN 600mm
- budowę 2 studni żelbetowych DN 1200 mm
- budowę 4 studni żelbetowych we DN 1500 mm
- budowę osadnika DN2000 mm
- budowę separatora lamelowego DN 1500 mm

 

ZADANIE 6

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach

Zadanie obejmowało:
- renowację rękawem z włókna szklanego kanalizacji DN100-DN1000mm o łącznej długości 1 359,24 mb,
- renowację 31 szt. studni kanalizacyjnych chemią budowlaną,
- budowę kanalizacji deszczowej DN88,9-DN400 o łącznej długości 80,52 mb,
- budowę przepompowni wód deszczowych DN1500,
- zabudowę studni pomiarowej DN2000,
- zabudowę studni do poboru wody DN2000,
- montaż osadnika DN2000,
- montaż wpustu deszczowego DN500,
- odtworzenie bulwarowej zabudowy rzeki Rawy 

 

*stan na dzień 15.12.2020 r. 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.