Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach - Etap I

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Spółka Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0002/17-00 Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

           

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta Katowice oraz retencjonowanie tych wód w celu ich ponownego wykorzystania.
Zakres prac obejmuje m.in. budowę, przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, a także zjazdów i dróg manewrowych związanych z obsługą zbiorników.

Inwestycja została podzielona na sześć zadań budowlanych zlokalizowanych w rejonach: osiedla Odrodzenia, ulicy Radockiego, ulicy Bażantów, ulicy Dudy-Gracza, osiedla Zgrzebnioka, ulicy Dytrycha, ulicy Pod Młynem, ulicy Milowickiej, osiedla Widok, ulicy Dunikowskiego, ulicy Stęślickiego oraz ulicy Morawa.
W rezultacie powstaną nowe elementy infrastruktury zbierającej, retencjonującej i odprowadzającej wody opadowe, co będzie skutkować odciążeniem istniejących kolektorów, usunięciem przyczyn zalewania terenów znajdujących się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej oraz możliwością ponownego wykorzystania zretencjonowanych wód do celów komunalnych. Do realizacji zadań zostaną zastosowane nowoczesne technologie, w tym technologie bezwykopowe.

W ramach Projektu wybudowanych zostanie 14 podziemnych zbiorników retencyjnych (żelbetowe i rurowe) o łącznej pojemności 7 888,80 m3. Jeden ze zbiorników retencyjnych powstanie w wyniku adaptacji kolektora kanalizacyjnego. Część ze zretencjonowanej w zbiornikach wody będzie mogła zostać wykorzystana np. do podlewania zieleni miejskiej. Projekt obejmuje również budowę, przebudowę oraz remont łącznie ponad 6,5 km sieci kanalizacji deszczowej.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” wynosi 82 148 695,18 PLN.

Spółce zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 41 935 377,34 PLN.

ZOBACZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU

ZADANIE 1 

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach
Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: MAREK SKUTTA
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: ANDRZEJ TARNAWSKI

Zakres zamówienia obejmuje:
a. wykonanie ok. 376 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN200-800 mm wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi betonowymi o średnicach DN1000-2000,
b. budowę 3 układów podziemnych żelbetowych zbiorników retencyjnych, które zapewniają stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% o następujących parametrach:
• rejon ul. Tyskiej, ul. Spokojnej i ul. Zdrowej – podziemny zbiornik retencyjny nr 1 o pojemności 1540,0 m3,
• ul. Marcina Radockiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Spokojną – podziemny zbiornik retencyjny nr 1a o pojemności 229,0 m3,
• ul. Marcina Radockiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Motyli – podziemny zbiornik retencyjny nr 1b o pojemności 621,0 m3, oraz zbiornik retencyjny 1c o pojemności 185,0 m3,
c. wykonanie zjazdów do zbiorników i miejsc postojowych z elementami zagospodarowania terenu.

ZADANIE 2 

Przebudowa systemu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy w Katowicach
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „ERGOPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: JAN WIESŁAW SAMOJŁOWICZ
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: RAFAŁ BARCZEWSKI

Przedmiotem zadania jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni ciążącej do istniejącego kolektora DN1000 zlokalizowanego wzdłuż Alei Roździeńskiego i ul. Dudy-Gracza w Katowicach, odprowadzającego wody opadowe do rzeki Rawy przez istniejący wylot. Inwestycja ma za zadanie odciążyć istniejący kolektor DN1000, którym odprowadzane są wody opadowe z rejonu DTŚ. Wykonanie nowych wylotów oraz przelewowych odcinków kanalizacji deszczowej umożliwi wyeliminowanie lokalnych podtopień występujących podczas ulewnych deszczy w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego z Dudy-Gracza (najniższy punkt w terenie).

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę zbiornika retencyjnego podziemnego rurowego DN2500, który zapewni stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% do wykorzystania do podlewania zieleni miejskiej oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej w następującej lokalizacji:
• skrzyżowanie ul. Dudy-Gracza i Alei Roździeńskiego – zbiornik retencyjny podziemny rurowy DN2500 wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody bezpośrednio do zbiornika o średnicy DN200-300,
• budowa nowego wylotu przelewowego wraz z kanałem przelewowym dla odciążenia istniejącego wylotu. Przekrój nowego wylotu Bwew=2,6m Hwew=0,5m,
• likwidacja połączenia pomiędzy istniejącą kanalizacją DN500 i DN1000, a następnie wybudowanie oddzielnego wylotu DN500 dla istniejącej kanalizacji deszczowej DN500 wraz z wylotem przelewowym DN400.
Ogółem do realizacji w/w zadania przewiduje się wykonanie 137,5m sieci, w tym:
– 29,5 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN500mm wraz z 1 szt. wylotu do rzeki Rawy DN500,
– 24,5 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN400mm wraz z 1 szt. wylotu do rzeki Rawy DN400,
– 9,0 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jako kanał przelewowy o wymiarach wewnętrznych B=2,6m, H=0,5m wraz z 1 szt. komory przelewowej z istniejącej komory k-724 oraz wylotem do rzeki Rawy o wymiarach wewnętrznych B=2,6m H=0,5m,
– 58,5 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN300-200mm wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi betonowymi DN1500-600,
– 6,0 m przekładki sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dz315mm po istniejącej trasie,
– do 10,0 m przekładki istniejących kabli elektroenergetycznych oświetleniowych po istniejącej trasie,
– budowę 1 szt. zbiornika podziemnego retencyjnego, który zapewni stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% do wykorzystania do podlewania zieleni miejskiej. Zbiornik retencyjny projektuje się o następujących parametrach:  skrzyżowanie ul. Dudy-Gracza i Alei Roździeńskiego – zbiornik podziemny rurowy DN2500mm – 1szt. o L= 40,0m o pojemności całkowitej 188,8m3.

ZADANIE 3

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach

Wykonawcą robót budowlanych jest: Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: MIROSŁAW KOWAL
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: ANDRZEJ TARNAWSKI

Zakres zamówienia obejmuje wykonania zakresu zaprojektowanego w ul. Huberta, Przepiórek, Szpaków w Katowicach, tj:
– budowę zjazdu do zbiornika wraz z budową ogrodzenia i bramy wjazdowej od ul. Szpaków celem obsługi technicznej istniejącego wału ziemnego;
– przebudowę istniejących kanałów deszczowych: Dn 800 mm GRP L = 113,5 m, Dn 500 mm GRP L = 50,2 m, Dz 315 mm PVC-U L = 31,5 m wraz z przepięciem wszystkich istniejących dopływów,
– przebudowę i budowę przykanalików Dz 200 mm PVC-U L = 31,4 m z wpustów ulicznych,
– renowację metodą bezwykopową przy użyciu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV odcinka kanału D1-k393 o średnicy Dn 800 mm L = 9,5 m,
– zabezpieczenie istniejącej infrastruktury na skrzyżowaniu z projektowaną kanalizacją,
– likwidację istniejących kanałów;
– odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach kanalizacyjnych w ulicach: Szpaków, Przepiórek i Huberta.

ZADANIE 3_II CZĘŚĆ 

Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kosciuszki w Katowicach

Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: MAREK SKUTTA
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: MARCIN NOWAK

Zakres zamówienia obejmuje:

– budowę dwóch zbiorników retencyjnych podziemnych rurowych ZB1 o pojemności V= 87,2 m3 oraz ZB2 o pojemności V=513,9 m3 wraz z pompowniami wód deszczowych;
– budowę 51 mb kanalizacji deszczowej wraz z obiektami sieciowymi;
– przebudowę 147 mb kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami sieciowymi;
– likwidację 132 mb kanalizacji sanitarnej

TERMIN REALIZACJI 15 listopada 2022 r.

ZADANIE 4

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach

Wykonawcą robót budowlanych jest: TKS sp. z o.o.

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: LESZEK WALIGÓRA
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: RAFAŁ BARCZEWSKI

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje w szczególności budowę 3 układów zbiorników podziemnych retencyjnych, które mają zapewnić stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% z możliwością wykorzystania do podlewania zieleni miejskiej, o następujących parametrach:
• 14 sztuk zbiorników podziemnych rurowych o średnicy DN1800mm, o pojemności 854,1m3, o długości L1=32,7m, L2-13= 24,3m, zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ulic Pod Młynem i Milowickiej. Zbiorniki po wybudowaniu zajmą powierzchnię ok. 855 m2.
• 3 sztuk zbiorników podziemnych rurowych o średnicy DN1500mm, o pojemności 112,7m3, o długości L1=4,9m, L2-3=30,7m, zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ulic Pod Młynem i Milowickiej. Zbiorniki po wybudowaniu zajmą powierzchnię ok. 151 m2,
• 6 sztuk zbiorników podziemnych rurowych o średnicy DN1500mm, o pojemności 301,7 m3, o długości L1-6=12,52-35,2m, zlokalizowanych w rejonie ul. Dytrycha. Zbiorniki po wybudowaniu zajmą powierzchnię ok. 441 m2.

Wody opadowe doprowadzane będą systemem rurociągów kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego z regulowanym odpływem. Rozwiązania konstrukcyjne zbiorników umożliwią zgromadzenie część wód opadowych do poboru wody na cele podlewania zieleni.
W ramach budowy zbiorników podziemnych zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ulic Pod Młynem i Milowickiej przewiduje się również likwidację istniejącej szczeliny przeciwlotniczej.

W zakresie przedmiotowej inwestycji planowane jest również:
 wykonanie ponad 1,6 km renowacji kanalizacji deszczowej o średnicach DN800- 150mm po trasie istniejącego kolektora biegnącego w ulicy Pod Młynem i ulicy Dytrycha wraz z renowacją istniejących studni. Zakres robót obejmuje bezwykopową modernizację kanalizacji z zastosowaniem utwardzonego rękawa wykonanego z włókna szklanego nasączonego żywicami w warunkach fabrycznych utwardzanego promieniowaniem UV,
 budowę blisko 0,3 km kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN600-250 mm wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi betonowymi DN2000-1000 mm,
 wykonanie ponad 37 m przekładki kanalizacji sanitarnej o średnicy DN300mm,
 wykonanie zjazdów i placów manewrowych z elementami zagospodarowania terenu dla zbiorników retencyjnych,
 odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi w pasie planowanych robót budowlano-montażowych.

ZADANIE 5 _CZĘŚĆ I 

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok w Katowicach

Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: MAREK SKUTTA
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: RAFAŁ BARCZEWSKI

W ramach zadania zostanie wykonane 2994,47 mb sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w zakresie średnic DN150-1200mm oraz zostaną zabudowane dwa układy zbiorników retencyjnych zlokalizowanych: w Parku Budnioka o pojemności 565 m3 oraz przy ul. Stęślickiego w rejonie istniejących garaży o pojemności 1000m, zostaną wykonane zjazdy i dojazdy z elementami zagospodarowania terenu dla zbiorników retencyjnych oraz obsługi sieci oraz odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi w pasie planowanych robót budowlano-montażowych.

TERMIN REALIZACJI 19 marca 2023 r.

ZADANIE 6

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach

Wykonawcą robót budowlanych jest: Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna – Lider konsorcjum, INSTBUD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni: MIROSŁAW KOWAL
Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni: RAFAŁ BARCZEWSKI

Zakres zamówienia obejmuje adaptację istniejącego kolektora ułożonego w ul. Morawa na zbiornik retencyjny, podziemny umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych z zlewni ul. Morawa (i przynależnej). Ze względu na sposób działania istniejącego przelewu oraz ustawienia automatyki i sterowania przepompowni wód deszczowych w istniejącym kolektorze grawitacyjnym jest możliwość zretencjonowania 100% zgromadzonych w nim wód deszczowych, umożliwiających ich wykorzystanie na cele podlewania zieleni miejskiej, oraz budowę przepompowni wód deszczowych wraz z kolektorem grawitacyjnym i kolektorem tłocznym w poniższych lokalizacjach:

 • w terenie zielonym przy skrzyżowaniu ul. Morawa i ul. Przelotowej- przepompownia wód deszczowych z osadnikiem i studnią do poboru wody na cele komunalne,
 • Morawa – kolektor grawitacyjny DN200 odprowadzający wody deszczowe do przepompowni wód deszczowych,
 • Morawa – kolektor tłoczny Dz90 odprowadzający wody deszczowe z przepompowni wód deszczowych do odbiornika – kolektora DN1000 w ul. Przelotowej,
 • Morawa – adaptacja istniejącego kolektora DN1000-600 na zbiornik retencyjny, podziemny.

Projektowana przepompownia wód deszczowych umożliwi bezawaryjne odprowadzenie wód deszczowych do istniejącego kolektora deszczowego DN1000 ułożonego w ul. Przelotowej.

ZREALIZOWANE ZADANIA BUDOWLANE *

ZADANIE 1

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach”

Zadanie obejmowało:

-budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości 368,94 mb,
-montaż zbiorników retencyjnych o następujących pojemnościach i lokalizacjach:
*rejon ul. Tyskiej, ul. Spokojnej i ul. Zdrowej – podziemny zbiornik retencyjny nr 1 o pojemności 1540,0 m3,
* ulica Marcina Radockiego, rejon skrzyżowania z ul. Spokojną – podziemny zbiornik retencyjny nr 1a o pojemności 229,0 m3,
* ulica Marcina Radockiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Motyli – podziemny zbiornik retencyjny nr 1b o pojemności 621,0 m3,

* zbiornik retencyjny 1c o pojemności 185,0 m3.

ZADANIE 1 

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego, Bażantów w Katowicach – Przyłączenie zbiorników retencyjnych 1b i 1c (rejon skrzyżowania z ul. Motyli

ZADANIE 2 

Przebudowa systemu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy w Katowicach

Zadanie obejmowało:
– budowę podziemnego zbiornika retencyjnego z rur GRP DN 2500mm o pojemności 188,80 m³, o długości 40,04 mb
– budowę kanalizacji deszczowej DN200mm – DN600mm o łącznej długości 190,25 mb
– budowę 4 studni PVC DN 600mm
– budowę 2 studni żelbetowych DN 1200 mm
– budowę 4 studni żelbetowych we DN 1500 mm
– budowę osadnika DN2000 mm
– budowę separatora lamelowego DN 1500 mm

ZADANIE 4

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach

ZADANIE OBEJMOWAŁO:

 • budowę kanalizacji deszczowej z rur GRP o średnicy od DN500mm do DN800mm i łącznej długości 165,17mb.
 • renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej o średnicach od DN150mm do DN800mm o łącznej długości 1.331,93mb z wykorzystaniem rękawa z włókna szklanego nasączanego żywicami poliestrowymi.
 • renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej o średnicach od DN160mm do DN400mm o łącznej długości 232,75mb z wykorzystaniem metody wykopowej.
 • renowację 45szt istniejących studni kanalizacyjnych za pomocą chemii budowlanej.
 • budowę 3 zespołów zbiorników retencyjnych rurowych (łącznie z 23 rur GRP o średnicy od DN1500mm do 1800mm) o łącznej pojemności ok. 1268,5m3 oraz łącznej długości ok. 566,5 mb:w rejonie ul. Pod Młynem (skrzyżowanie ul. pod Młynem i Milowickiej) – zbiorniki podziemne rurowe GRP o średnicy DN1800mm – 14szt., o pojemności 854,1m3,
 1. w rejonie ul. Milowickiej (skrzyżowanie ul. pod Młynem i Milowickiej) – zbiorniki podziemne rurowe GRP o średnicy DN1500mm – 3szt., o pojemności 112,7m3,
 2. w rejonie ul. Dytrycha – zbiorniki podziemne rurowe GRP o średnicy DN1500mm – 6szt. o pojemności 301,7 m3
 3. Zabudowę studni oraz komór kanalizacyjnych o średnicach od DN425mm do DN3000mm w ilości 29 kpl., w tym 3 studnie stanowią osadniki, a 3 zawierają regulatory przepływu.

ZADANIE 6

Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach

Zadanie obejmowało:
– renowację rękawem z włókna szklanego kanalizacji DN100-DN1000mm o łącznej długości 1 359,24 mb,
– renowację 31 szt. studni kanalizacyjnych chemią budowlaną,
– budowę kanalizacji deszczowej DN88,9-DN400 o łącznej długości 80,52 mb,
– budowę przepompowni wód deszczowych DN1500,
– zabudowę studni pomiarowej DN2000,
– zabudowę studni do poboru wody DN2000,
– montaż osadnika DN2000,
– montaż wpustu deszczowego DN500,
– odtworzenie bulwarowej zabudowy rzeki Rawy 

*stan na dzień 15.03.2022 r.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese