Informacje na temat realizowanych inwestycji w okresie od 8 do 19 Kwietnia 2022r.

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) informuje, że w okresie od 8 do 19 kwietnia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.
Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

WYKAZ TRWAJĄCYCH INWESTYCJI

INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
W rejonie ulicy Dobrej prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
W ulicy Jasnej kontynuowane są roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych. Planowane jest również rozpoczęcie robót asfaltowych w ulicy Widok.

W ulicach Lwowskiej, Ratuszowej, 11 Listopada, Wiosny Ludów, Wałowej, Wypoczynkowej i Woźniaka kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty przygotowawcze do odtworzeń nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W rejonie ulic Mroźnej i Szronowej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ulicach Zimowej, Śniegowej, Chłodnej kontynuowane są roboty brukarskie po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych.

W terenach zielonych w kierunku ulicy Babiego Lata prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicach Jana Samsonowicza, Walerego Goetla, Mieczysławy Ćwiklińskiej i Bielskiej prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane są roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Załęskiej. W tym rejonie została zmieniona organizacja ruchu.

W ulicy Piwonii w rejonie numeru 26 prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontynuowane są roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w parku im. Alojzego Budnioka natomiast w rejonie ulic Xawerego Dunikowskiego i Michała Grażyńskiego prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową.

W rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Drozdów prowadzone są roboty związane z budową podziemnego zbiornika retencyjnego ZB1.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach www.katowickieinwestycje.pl i www.wodociagi.katowice.pl.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Przy ulicy Wczasowej realizowana jest budowa krytego basenu. Obecnie trwają roboty budowlane wewnątrz obiektu – m.in. elewacyjne, instalacyjne, wykończeniowe (układanie płytek, gładzie, malowanie), montaż okładzin sufitowych z płyt Heradesign i roboty w zakresie sufitów podwieszanych. Dodatkowo realizowane są prace związane z technologią wody basenowej oraz montażem blachy dennej niecki rekreacyjnej. W zakresie robót drogowych trwa układanie kostki na ciągach pieszych, miejscach parkingowych i drogach dojazdowych w części południowej od strony budynku MOSiR-u.

Kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowego przy ulicy Adama Asnyka. Prowadzone roboty związane są z pracami elewacyjnymi (metoda lekka-mokra i elewacja wentylowana), instalacyjnymi (montaż kanałów wentylacyjnych i klimatyzatorów) i wykończeniowymi (płytkowanie, zabudowy gipsowo – kartonowe). Trwają również prace w zakresie terenu zewnętrznego: układanie kostki betonowej na ciągach pieszo-jezdnych, montaż lamp parkowych oświetlenia terenu i fundamentów pod główne maszty oświetleniowe. Dodatkowo informujemy, że wykonywanie fundamentów pod maszty oświetleniowe boiska głównego może wiązać się z hałasem.

W rejonie ulicy Upadowej prowadzone są roboty związane z budową stadionu miejskiego. Trwa wykonywanie wykopów pod zbiorniki retencyjne, niwelacje terenu pod platformę uzdatniania gruntu, prace porządkowe w południowej części inwestycji – usuwanie konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz wykonywanie korytowania pod drogę od ulicy Bocheńskiego. Rozpoczęto również roboty związane z instalacjami wodociągowymi.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja 42 trwają prace elewacyjne oraz wymiana pokrycia dachu z blachy tytanowo-cynkowej.
Fragment chodnika zarówno od strony ulicy Juliusza Słowackiego, jak i od strony ulicy 3 Maja został zajęty celem wykonania robót elewacyjnych.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII A” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ulicy Mariana Sobańskiego 86 trwają prace elewacyjne.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W obiekcie X Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki 6 rozpoczęto prace terenowe związane z nawierzchniami utwardzonymi i schodami.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIII C” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego 65 trwają prace związane z dociepleniem przyziemi, ociepleniem ścian nadziemnych, przekładką sieci niskiego napięcia na elewacji frontowej oraz wykonywaniem ocieplenia na elewacji frontowej.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – IV etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Z uwagi na nadzwyczajną sytuację związaną z uchodźcami z Ukrainy rozpoczęły się prace związane z przystosowaniem pomieszczeń w budynku internatu przy ulicy Techników 5 do pełnienia funkcji węzłów sanitarnych dla uchodźców.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
Na rozbudowywanym węźle drogowym DK81 i DK86 na Giszowcu kontynuowana będzie przebudowa układu drogowego, sieci elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, budowa oświetlenia drogowego, prace na obiektach mostowych jezdni wschodniej ulicy Pszczyńskiej, przejściach podziemnych T-5B i T-5A. W dalszym ciągu prowadzone będą roboty drogowe na części skrzyżowania ulicy Kolistej, Karolinki, 73 Pułku Piechoty i łącznicy zjazdowej z ulicy Pszczyńskiej oraz na odcinku ul. 73 Pułku Piechoty w kierunku tymczasowego ronda. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicą Armii Krajowej – ETAP I”, który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Na budowanym ciągu pieszo – rowerowym przy ulicy Chorzowskiej w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka kontynuowane będą roboty związane z rozbiórką konstrukcji przejścia pod rondem, przebudową ciepłociągu i kanalizacji deszczowej, budową kanału teletechnicznego, sieci elektrycznej oraz roboty konstrukcyjne. Nadal pozostaje zamknięte przejście pod rondem od strony Koszutki.
Na ulicy Tylnej Mariackiej będą prowadzone prace związane z przebudową układu komunikacyjnego, które realizowane są przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Przewidywane są ograniczenia w dojeździe na ulicą Tylną Mariacką.
Trwają prace związane z wykonywaniem ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Szopienickiej. W chwili obecnej występują nieznaczne utrudnienia w ruchu pieszym na odcinku:

  • od skrzyżowania z ulicą Mysłowicką do wiaduktu kolejowego,
  • od skrzyżowania z ulicą Bernarda Krawczyka do skrzyżowania z ulicą Świętej Anny,
  • na wysokości kopalni Wieczorek,
  • rozpoczęto prace związane z poszerzeniem nasypu (wykonanie ściany oporowej) na dojeździe do wiaduktu nad autostradą A4 od strony Nikiszowca.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE RUSZĄ NIEBAWEM
INWESYTYCJE – INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
Dodatkowo planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Józefy Kantorówny na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów do ulicy Zamenhofa.

WYKAZ INWESTYCJI, KTÓRE SIĘ KOŃCZĄ
INWESTYCJE KUBATUROWE
W obiekcie Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Techników 7 zakończyły się roboty budowlane. Trwają czynności odbiorowe.
Zadanie jest dofinansowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – I etap” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W dniu 8.04.2022 r. rozpoczynają się czynności odbiorowe inwestycji rozbudowy Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach.

INWESTYCJE – INFRASTRUKTURA DROGOWA
Dobiegają końca prace związane z inwestycją połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko. Prowadzone są jeszcze prace związane z wykonaniem oznakowania, humusowaniem, porządkowaniem terenu inwestycji i terenów przyległych.Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 259 39 26 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl


Zobacz nas na: https://www.facebook.com/Katowickie.Inwestycje 

Wróć do aktualności