Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Mapa strony

Kariera

KATOWICKIE INWESTYCJE S.A.

(dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.)

poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. TERENOWYCH

Miejsce pracy: Katowice

Zakres zadań to między innymi

 • udział w przygotowaniu procesu inwestycyjnego w zakresie weryfikacji stanu prawnego nieruchomości oraz pozyskania praw do nieruchomości, na terenie których realizowane będą inwestycje Spółki,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie warunków dostępu do terenu inwestycji oraz wycinki zieleni,
 • współpraca, w tym uczestnictwo w spotkaniach z projektantami, wykonawcami, właścicielami nieruchomości oraz urzędami,
 • przygotowanie i monitoring umów zawieranych na zajęcie nieruchomości w celu realizacji inwestycji,
 • przygotowanie dokumentów do ustanowienia służebności przesyłu,
 • przygotowanie dokumentów do wniosków o wycinkę zieleni oraz udział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w tym zakresie

Wymagania podstawowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub inżynierskie
 • 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie czynności
 • znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska i prawem budowlanym
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność, operatywność, rzetelność i dokładność
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę w biurze oraz w terenie (udział w przeprowadzanych oględzinach nieruchomości)
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

Osoby spełniające ww. kryteria, prosimy o przesłanie w terminie do 19.04.2022 r. CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: rekrutacja@kisa.katowice.pl z adnotacją w temacie wiadomości: REKRUTACJA – Specjalista ds. terenowych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o. o.) ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000941305, NIP: 9542588939, REGON 240612757 (dalej: Administrator).

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: iod@kisa.katowice.pl lub wysyłając korespondencję na podany powyżej adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Odbiorcami danych osobowych będą personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania zgłoszenia przez kandydata. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy, a po tym czasie zostaną usunięte.

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Administrator nie dokonuje przekazania danych osobowych do państw spoza EOG, ani organizacji międzynarodowych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 9 miesięcy”.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.
Click to access the login or register cheese